ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์
การจัดงานงานเฉลิมพระเกียรติ

ตามรอยเสด็จ ในหลวง

พระราชกรณียกิจของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ในสายตาของชาวต่างประเทศ

เชิญชมสารคดีชุดพิเศษ ประโยชน์สุขของแผ่นดิน
ออกอากาศทาง ช่อง ๙ ทุกวันอาทิตย์ ๒๐.๒๐ น.