17 พฤษภาคม 2560
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เดินทาง เยือนสาธารณรัฐฟิลิปปินส์อย่าง เป็นทางการ เพื่อเข้าร่วมการประชุม ผู้บัญชาการ ทหารสูงสุดอาเซียน ครั้งที่ 14 ระหว่างวันที่ 17 - 19 พฤษภาคม 2560 ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
16 พฤษภาคม 2560 
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานในพิธีมอบทุน
การศึกษาให้แก่บุตร ของกำลังพล
ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบ
เรียบร้อย ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
โดยมี คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี เป็นผู้มอบทุนการศึกษา
   
11 พฤษภาคม 2560
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด รับเยี่ยม
คำนับ พลอากาศเอก Terrence J. O'Shaughnessy ผู้บัญชาการ
ทหารอากาศสหรัฐอเมริกา
ภาคพื้นแปซิฟิก และคณะเพื่อ
แนะนำ ตัวเนื่องในโอกาสเข้ารับ
ตำแหน่งใหม่ 
3 พฤษภาคม 2560 
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เดินทาง
เยือนประเทศมาเลเซีย ระหว่าง
วันที่ 3 - 5 พฤษภาคม 2560 เพื่อเป็นประธานร่วมในการประชุม
คณะกรรมการระดับสูง (High
Level Committee – HLC)
ไทย – มาเลเซีย ครั้งที่ 34