17 พฤษภาคม 2560
พลเรือเอก ไกรวุธ วัฒนธรรม
รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด
และคณะตรวจเยี่ยมการ
ปฏิบัติงาน ของ สำนักงาน
พัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชา
การทหารพัฒนา
17 พฤษภาคม 2560
พลเอก สุภกิจ นุตสถิตย์
รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด
ให้การต้อนรับ พลเอก Dato
Zulkiple Bin HJ Kassim
ผู้บัญชาการทหารบก
กองทัพมาเลเซีย และคณะ
   
16 พฤษภาคม 2560 
พลเรือเอก ไกรวุธ วัฒนธรรม
รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด
เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการ
ใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีของกองบัญชาการ
กองทัพไทย
16 พฤษภาคม 2560 
พลอากาศเอก สุทธิพันธ์ กฤษณคุปต์ รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมการ
ปฏิบัติการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน
โครงการ MOD - R (Medical Official Resuscitation)