23 สิงหาคม 2560
พลเอก ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ เสนาธิการทหาร เป็นประธาน ในพิธีปิดการฝึกร่วมวิทยาลัยเสนา ธิการทหาร วิทยาลัยป้องกันราช อาณาจักรสถาบันจิตวิทยาความ มั่งคง และโรงเรียนเสนาธิการ เหล่าทัพ ประจำปีการศึกษา 2560
22 สิงหาคม 2560
พลเอก ศุภกิจ นุตสถิตย์ รอง
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นผู้แทน ร่วมพิธีมหามงคลเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระ ราชกุศลพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และ ถวายพระพรชัย มงคลกับถวายพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรม ราชินีนาถในรัชกาลที่ 9
   
22 สิงหาคม 2560
พลเอก ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ เสนาธิการทหาร เป็นประธาน พิธี เปิดการฝึก ฝ่ายเสนาธิการผสมส่วน เพิ่ม นานาชาติ (MPAT TE 31) ณ ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์กองทัพไทย แหลมแท่น บางแสน จังหวัดชลบุรี
11 สิงหาคม 2560
พลเรือเอก ไกรวุธ วัฒนธรรม รอง ผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็น ประธานการประชุมคณะกรรมการ ติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบ ประมาณรายจ่ายประจำปีของ กองบัญชาการกองทัพไทย ครั้งที่ 10 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560