เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

7 ธันวาคม 2561 พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป ไทย - ลาว (General Border Committee : GBC) ครั้งที่ 25 โดยมี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และ พลโท จันสะหมอน จันยาลาด รัฐมนตรีว่าการกระทรวงป้องกันประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นประธานร่วม ณ ห้องบอลรูม 2 - 3 โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน กรุงเทพมหานคร

การประชุม GBC ไทย-ลาว เป็นการดำเนินการตามความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กำหนดจัดประชุมปีละ 1 ครั้ง ผลัดกันเป็นเจ้าภาพ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของทั้งสองประเทศเป็นประธานร่วม ซึ่งการประชุมครั้งที่ ๒๕ นี้ ฝ่ายไทยเป็นเจ้าภาพ โดยในที่ประชุมได้แสดงความยินดีต่อผลสำเร็จของการปฏิบัติในรอบปีที่ผ่านมา ซึ่งทั้งสองฝ่ายยังคงปฏิบัติตามข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านความมั่นคงบริเวณชายแดน ฉบับลงวันที่ 17 ธันวาคม 2558 อย่างเคร่งครัด ซึ่งมีการประชุมในระดับต่างๆ รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนการเยือน แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและกีฬา ตลอดจนการศึกษาทางทหารระหว่างกองทัพอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายยังคงยืนยันที่จะดำรงและเพิ่มความร่วมมือที่มีอยู่ให้มากขึ้นในทุกๆ ด้าน รวมทั้งยังเห็นชอบในการนำประเด็นความร่วมมือระหว่างกองทัพอากาศ และกรมทหารอากาศ กรมใหญ่เสนาธิการ บันทึกลงในกรอบความร่วมมือ GBC เป็นครั้งแรก ซึ่งเรื่องที่สำคัญที่สุด คือ ทั้งสองฝ่ายได้เห็นชอบร่วมกันที่จะเพิ่มความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด โดยการจัดตั้งคณะทำงานร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดตามชายแดนไทย-ลาว เพิ่มขึ้น โดยการประชุม GBC ไทย-ลาว ครั้งที่ 26 ฝ่ายสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจะเป็นเจ้าภาพในการประชุมครั้งต่อไป