เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

25 เมษายน 2562 พลเอก บัณฑิตย์ บุณยะปาน รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2562 โดยมี ผู้แทนผู้บัญชาการเหล่าทัพ ผู้แทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ หัวหน้าส่วนราชการในกองบัญชาการกองทัพไทย และผู้แทนส่วนราชการพลเรือน เข้าร่วมพิธี ณ กองบัญชาการกองทัพไทย


  การจัดพิธีฯ ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้ พระองค์ทรงพระปรีชาสามารถ กล้าหาญ เด็ดเดี่ยว สร้างความเป็นเอกราชให้แก่ชาติไทย โดยมีการจัดพิธีที่สำคัญ ดังนี้ พิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะฯ ณ ลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ กองบัญชาการกองทัพไทย และพิธีบำเพ็ญพระกุศลทักษิณานุปทาน ณ ห้องนเรศวร กองบัญชาการกองทัพไทย


สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2148 พระชนมพรรษา 50 พรรษา รวมสิริดำรงราชสมบัติ 15 ปี ราชการสงครามในสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เป็นเหตุการณ์ที่ยิ่งใหญ่และสำคัญยิ่งของชาติไทย พระองค์ได้ทรงกู้อิสรภาพของไทยจากการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งแรก และได้ทรงแผ่อำนาจของราชอาณาจักรไทยอย่างกว้างใหญ่ไพศาล พระองค์ได้ทรงกระทำศึกกับข้าศึกของไทยในทุกทิศทาง จนประเทศไทยอยู่เป็นปกติสุขปราศจากศึกสงครามเป็นระยะเวลายาวนาน อีกทั้งพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ทั้งสิ้นทั้งปวงของพระองค์ เป็นไปเพื่อประโยชน์ของบ้านเมือง นับว่าพระองค์ได้ทรงเสียสละเพื่อปวงชนชาวไทยรุ่นหลัง และเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองโดยแท้จริง จึงควรค่าอย่างยิ่งที่ชาวไทยทุกคน ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และจดจำวีรกรรมของพระองค์ เทิดทูนไว้เหนือเกล้าฯ ไปตราบชั่วกาลนาน