เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

1 ตุลาคม 2562 พลเอก พรพิพัฒน์  เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานแถลงผลการดำเนินงานของส่วนราชการ กองบัญชาการกองทัพไทย พร้อมทั้งได้มอบนโยบายที่สำคัญ ประกอบด้วยนโยบายด้านการป้องกันประเทศ ด้านการพิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ด้านการพัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชน ด้านการพัฒนากำลังพล และด้านการใช้งบประมาณอย่างประหยัด คุ้มค่า โปร่งใส ตรวจสอบได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ กองบัญชาการกองทัพไทย