เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

18 มิถุนายน 2563 พลเอก พรพิพัฒน์  เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (หน.ศปม.) ตรวจเยี่ยมสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยมี พลตำรวจเอก จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พร้อมทั้งผู้บังคับบัญชาและกำลังพลของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้การต้อนรับ

การตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำความห่วงใยและคำชื่นชมจากนายกรัฐมนตรี มายัง ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกนายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างหนักตลอด 24 ชั่วโมง ถือเป็นหน่วยหลักที่จัดกำลังเข้าร่วมปฏิบัติภารกิจภายใต้ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) และศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) ในการบังคับใช้มาตรการต่างๆ ทำให้สถานการณ์ดีขึ้นโดยลำดับ ซึ่งนอกจากจะเป็นที่เชื่อมั่นและได้รับการยอมรับจากภายในประเทศแล้ว องค์กร Global COVID-19 (GCI) ยังจัดให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่ฟื้นตัวจากไวรัสโควิด-19 เป็นอันดับ 2 ของโลกอีกด้วย

ในโอกาสนี้ บัญชาการทหารสูงสุด /หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (หน.ศปม.) ได้เน้นย้ำให้ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศปม.ตร.) ดำเนินการเชิงรุกโดยการลดจุดตรวจ และเพิ่มการค้นหากลุ่มที่มีการดำเนินกิจกรรมที่มีความสุ่มเสี่ยง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคต่อไป รวมทั้งเพิ่มช่องทางการแจ้งเหตุให้มากยิ่งขึ้น ตลอดจนการเข้าระงับเหตุต่างๆ ต้องเป็นไปอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โดยจะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพ นุ่มนวล เป็นไปตามขั้นตอน และไม่ใช้กำลังเกินกว่าเหตุโดยเด็ดขาด

ทั้งนี้ ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนในการแจ้งเบาะแสผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ ทางสายด่วน 191 1599 และ 1138 ตลอดจนลงทะเบียนเข้าใช้งาน Platform/Application ไทยชนะ เพื่อร่วมประเมินผลสถานประกอบการที่ประชาชนไปใช้บริการ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการให้ข้อมูลสถานประกอบการที่อาจมีข้อบกพร่องอยู่ โดยทหารและตำรวจขอยืนยันความพร้อมในการบูรณาการความร่วมมือปฏิบัติภารกิจตามนโยบายของรัฐบาล ในการแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 รวมทั้งแก้ไขปัญหาสำคัญด้านอื่นๆ ของชาติ อันจะมาซึ่งความมั่นคง และความสงบสุขของพี่น้องประชาชนตลอดไป