เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

28 สิงหาคม 2563 พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ครบรอบ 30 ปี ณ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

สถาบันป้องกันประเทศ เป็นส่วนราชการ ขึ้นตรงของกองบัญชาการกองทัพไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2533 โดยมีภารกิจหน้าที่ในการเสนอพิจารณาความเห็น อำนวยการ ประสานงาน กำกับดูแลและดำเนินการเกี่ยวกับการประสาทวิทยาทางด้านความมั่นคงแห่งชาติ การป้องกันราชอาณาจักร การศึกษาอบรมเกี่ยวกับสงคราม การเมือง และการปฏิบัติการจิตวิทยารวมทั้งการวิจัยทางยุทธศาสตร์ เพื่อความมั่นคงของประเทศชาติและประชาชน โดยตลอดระยะเวลา 30 ปีที่ผ่านมา ได้พัฒนาบุคลากรทั้งทหาร ตำรวจ ข้าราชการ และเอกชน ทั้งทางด้านวิชาการ การปฏิบัติการ และเสริมสร้างความสัมพันธ์ของบุคคลและองค์กร อันนำมาซึ่งการบูรณาการร่วมกันเพื่อพัฒนาชาติบ้านเมืองให้มีความมั่นคงอย่างยั่งยืนสืบไป