เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

วันที่ 1 มกราคม 2564 พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด/หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง ตรวจเยี่ยมและบำรุงขวัญกำลังพลในหน่วยปฏิบัติงานสนามตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด19) ในพื้นที่กองกำลังเทพสตรี เพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่กำลังพลในทุกระดับที่ปฏิบัติงานในสนาม ณ จังหวัดระนอง

การตรวจเยี่ยมฯ ครั้งนี้ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้รับฟังการบรรยายสรุป ณ กองบัญชาการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ ๒๕ ค่ายรัตนรังสรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดระนอง ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ณ จุดตรวจคัดกรองโควิด หน้าด่านศุลกากรระนอง เยี่ยมชมชุมชนแรงงานเมียนมาในพื้นที่ซอยศรีวงศ์ โดยได้เยี่ยมเยียนให้กำลังใจชาวชุมชนแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมา รวมทั้งมอบอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาด และให้กำลังใจในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และ อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) ซึ่งเป็นอาสาสมัครชาวเมียนมาที่สามารถพูดภาษาไทยได้ และได้รับการอบรมทางสาธารณสุขจาก อสม. ในการช่วยปฏิบัติหน้าที่เป็นล่าม และช่วยดูแลผู้ที่อาศัยอยู่ในชุมชนในการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโควิด-19

จากนั้นได้ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานด้านความมั่นคงในการสกัดกั้นการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายโดยไม่ผ่านการตรวจสอบและปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด ณ จุดตรวจเกาะสะระนีย์ อำเภอเมือง จังหวัดระนอง เยี่ยมชมการปฏิบัติงานของเครือข่ายภาคประชาชนเฝ้าระวังเหตุ (วิทยุเครื่องแดง) จังหวัดระนอง

ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้ตรวจภูมิประเทศโดยอากาศยานตามแนวชายแดนบ้านน้ำทุ่น – บ้านปากจั่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง และตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานชุดปฏิบัติการจรยุทธ์ ตามมาตรการป้องกันการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ณ บ้านหัวถนน อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง โดยสถานการณ์ในพื้นที่ จ.ระนอง ซึ่งมีพื้นที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้าน ได้มีการบูรณาการความร่วมมือร่วมกันในการตั้งจุดตรวจ จุดสกัด และมีการใช้มาตรการเชิงรุก เพื่อคัดกรองผู้เดินทางเข้าออกในพื้นที่อย่างรัดกุม นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจากภาคประชาชนในการร่วมเป็นหูเป็นตา สอดส่องดูแลและแจ้งความผิดปกติต่าง ๆ ให้กับเจ้าหน้าที่อีกด้วย

ทั้งนี้ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้ให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานด้านความมั่นคง ตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด19) พร้อมทั้งเน้นย้ำให้ปฏิบัติตามประกาศหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง เรื่อง ห้ามการชุมนุม การทำกิจกรรม การมั่วสุม ที่ก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด19) ซึ่งจะช่วยป้องกันการระบาดของโรคมิให้ขยายไปในวงกว้างต่อไป