เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

9 มกราคม 2564 พลเอก เฉลิมพล  ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด/หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง ได้กรุณามอบหมายให้ พลเอก สุพจน์  มาลานิยม เสนาธิการทหาร/เสนาธิการศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง ตรวจพื้นที่ จังหวัดสมุทรสาคร  โดยมี นายธีรพัฒน์ คัชมาชย์ รองผู้ว่าราชการ จังหวัดสมุทรสาคร และเจ้าหน้าที่ด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ 
ตามนโยบายของหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคงในการส่งผู้แทนศูนย์ฯ ออกตรวจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงทั้งทหารและตำรวจในทุกจังหวัดที่เป็นพื้นที่เสี่ยงควบคุมสูงสุดและเข้มข้น และพื้นที่เสี่ยงควบคุมสูงสุดทั่วประเทศ รวมทั้งมอบหมายให้แม่ทัพภาคทุกภาค ระดมตรวจการปฏิบัติงานการบูรณาการสกัดกั้นขบวนการลักลอบเข้าประเทศโดยผิดกฎหมายในทุกพื้นที่ชายแดน เพื่อให้มั่นใจว่า หน่วยงานด้านความมั่นคงของศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคงทุกหน่วยสามารถสนับสนุนการทำงานของรัฐบาล หน่วยงานด้านสาธารณสุข และฝ่ายปกครองได้อย่างมีประสิทธิภาพในทุกมิติ 
ในการนี้ เสนาธิการทหาร ได้ให้กำลังใจ และมอบแนวทางให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน โดยขอให้ทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ซึ่งอาจไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง ทั้งนี้ในการตรวจพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครในวันนี้ ได้มีหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมการประชุมเพื่อแก้ไขสถานการณ์ ซึ่งได้มีการบูรณาการความร่วมมือกันเป็นอย่างดี รวมทั้งได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชนและประชาชนในพื้นที่ 
ปัจจุบันทางจังหวัดได้ดำเนินการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามแล้ว จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ สนามกีฬากลางจังหวัด วัดโกรกกราก และวัฒนาแฟคตอรี่ และจะมีการจัดตั้งเพิ่มเติมอีก 6 แห่งในระยะเวลาอันใกล้ ทั้งนี้ มีโรงงานที่สนับสนุนจังหวัดในการจัดพื้นที่ให้เป็น quarantine ของโรงงานเอง จำนวน 16 แห่งอีกด้วย 
สำหรับการเดินทางสัญจรผ่านเข้า-ออก พื้นที่ จังหวัดสมุทรสาครซึ่งมีจำนวนหลายเส้นทางนั้น ขอให้หน่วยงานตำรวจ ทหาร และสาธารณสุขร่วมกันวางแผนเพื่อลดการใช้กำลังเพราะหากมีจำนวนเส้นทางมากก็ต้องใช้กำลังมาก โดยเฉพาะขอให้ประสานกับจังหวัดข้างเคียง ได้แก่ กรุงเทพฯจังหวัดนครปฐม จังหวัดสมุทรสงคราม และ จังหวัดราชบุรี ได้สนธิกำลังในการปฏิบัติภารกิจร่วมกันอย่างเต็มที่ และขอให้ทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนในความไม่สะดวกที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งรณรงค์ขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชน ตลอดจนผู้ประกอบกิจการ/กิจกรรมต่าง ๆ ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดต่อไป