เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

12 มกราคม 2564 พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด/หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง มอบหมายให้ พลอากาศเอก ธนศักดิ์ เมตะนันท์ รองเสนาธิการทหาร/รองเสนาธิการศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง ตรวจพื้นที่จังหวัดปทุมธานี โดยมี นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี และข้าราชการด้านความมั่นคง ให้การต้อนรับ

สำหรับพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ได้มีการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและควบคุมสถานการณ์อย่างเข้มข้น โดยได้มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อกระตุ้นเตือนให้ประชาชนเกิดความตื่นตัวอย่างสม่ำเสมอ มีการตรวจเชิงรุกและคัดกรองตามมาตรการที่ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคงกำหนด ซึ่งจังหวัดปทุมธานีมีโรงพยาบาลสนามรองรับผู้ป่วยได้จำนวน 308 เตียง และมีการวางแผนจัดตั้งโรงพยาบาลสนามเพิ่มเติมอีก

ปัจจุบัน จังหวัดปทุมธานี มีจุดตรวจร่วม จำนวน 7 จุด มีการตรวจคัดกรองอย่างเข้มข้น ทั้งนี้ ที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือจากประชาชนเป็นอย่างดี

ในการนี้ รองเสนาธิการทหาร ได้แจ้งถึงความห่วงใยของผู้บัญชาการทหารสูงสุด/หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง ว่าขอให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายคำนึงถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน และขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนในการปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้ประชาชนดาวน์โหลดโปรแกรม “หมอชนะและไทยชนะ”อย่างทั่วถึง เพื่อร่วมมือกันในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19 ต่อไป