เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

15 พฤษภาคม 2562 พลเอก ปริพัฒน์ ผลาสินธุ์ รองเสนาธิการทหาร รับเยี่ยมคำนับ พลจัตวา Reuben Santos Basiao เจ้ากรมข่าวทหารฟิลิปปินส์ เนื่องในโอกาสเดินทางเข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนข่าวกรองไทย-ฟิลิปปินส์ ครั้งที่ 39 ณ ห้องรับรอง 62 กองบัญชาการกองทัพไทย