เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

26 กรกฎาคม 2562 พลเอก ปริพัฒน์  ผลาสินธุ์ รองเสนาธิการทหาร บรรยายพิเศษ แก่ข้าราชการกองบัญชาการกองทัพไทย ในกิจกรรมการจัดการบรรยายพิเศษโดยผู้บังคับบัญชาระดับสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อเป็นการถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ และหลักการปฏิบัติงาน ที่เป็นประโยชน์ให้แก่กำลังพลของกองบัญชาการกองทัพไทย อีกทั้งยังเป็นการให้ผู้บังคับบัญชาระดับสูง ได้พบปะใกล้ชิดกำลังพล เพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมอาคาร 15 กองบัญชาการกองทัพไทย