เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

28 กรกฎาคม 2562 พลเอก บัณฑิตย์ บุณยะปาน รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานในกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่กองบัญชาการกองทัพไทย ผู้แทนเหล่าทัพ ผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย พร้อมด้วยส่วนราชการพลเรือน รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนในพื้นที่ใกล้เคียง เข้าร่วมแสดงความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกัน ณ กองบัญชาการกองทัพไทย ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร 
 
การจัดกิจกรรมฯ ในครั้งนี้ เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและเพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศล ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงพระวิริยอุตสาหะ มุ่งมั่นปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประเทศชาติและพสกนิกรชาวไทยโดยมิย่อท้อ มีกิจกรรมที่สำคัญประกอบด้วย พิธีตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 68 รูป พิธีเจริญพระพุทธมนต์ พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ พิธีไถ่ชีวิตโค จำนวน 9 ตัว ปล่อยนกกระจาบ จำนวน 99 ตัว และปล่อยปลา จำนวน 9,999 ตัว นอกจากนี้ กองบัญชาการกองทัพไทย ได้จัดกิจกรรมอื่น ๆ อย่างต่อเนื่อง ได้แก่ กิจกรรมการลงนามในสมุดลงนาม การลงนามถวายพระพรออนไลน์ ของส่วนราชการในกองบัญชาการกองทัพไทย กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ พิธีกล่าวอาเศียรวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อ 26 มิถุนายน 2562 ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก และ กิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวัน ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี (ชาย) อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เมื่อ 19 กรกฎาคม 2562
กองบัญชาการกองทัพไทย ขอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และจะสืบสานพระราชปณิธานที่ทรงมีต่อทหารในการทำหน้าที่ป้องกันประเทศ และการปกป้องสถาบันหลักของชาติ รวมทั้งน้อมนำแนวพระราชดำริ พระราชดำรัส และพระบรมราโชวาท ที่พระราชทานไว้ในโอกาสต่าง ๆ มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการตลอดไป