เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

2 ธันวาคม 2563 พลเอก คำรณ  เครือวิชฌยาจารย์ รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด และคณะตรวจเยี่ยมและบำรุงขวัญกำลังพลในหน่วยปฏิบัติงานสนามในพื้นที่ กองกำลังนเรศวร อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก เพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่กำลังพลในทุกระดับที่ปฏิบัติงานในสนาม

สำหรับกองกำลังนเรศวรเป็นหน่วยงานหลักของกองทัพบกในการป้องกันประเทศด้านเหนือ มีภารกิจในการป้องกันชายแดน การป้องกันและสกัดกั้นการกระทำผิดกฎหมายในพื้นที่อำเภอชายแดนในจังหวัดตากและจังหวัดแม่ฮ่องสอน รักษาอธิปไตยและสถาปนาความมั่นคงตามแนวชายแดนให้เกิดความสงบเรียบร้อย การแก้ไขปัญหาความมั่นคงในพื้นที่ เช่น ปัญหายาเสพติด ปัญหาคนต่างด้าวลักลอบเข้าเมือง ปัญหาการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าและทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนการให้ความช่วยเหลือดูแลความปลอดภัยและความเป็นอยู่ของประชาชนตามแนวชายแดนและเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้านตามแนวชายแดนไทย – เมียนมา ทั้งนี้ รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด ยังได้มอบยุทโธปกรณ์พิเศษและของขวัญปีใหม่ พร้อมกล่าวให้โอวาทแก่กำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความกล้าหาญ เสียสละ อดทน มุ่งมั่น ทุ่มเท เพื่อความผาสุกของประเทศชาติและประชาชน

นอกจากนี้ รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด ยังได้เดินทางไปยังจุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพไทย – เมียนมา แห่งที่ 2 เพื่อตรวจการปฏิบัติงานตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด COVID – 19 ในพื้นที่ชายแดน โดยเน้นย้ำให้หน่วยทหารที่กำกับดูแลพื้นที่ชายแดน ดำเนินการตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID – 19 ตามนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป