เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

22 ธันวาคม 2563 พลเอก คำรณ  เครือวิชฌยาจารย์ รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด ในฐานะรองผู้บัญชาการศูนย์บัญชาการทางทหาร เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการทหารสูงสุด/ผู้บัญชาการศูนย์บัญชาการทางทหาร ตรวจเยี่ยมและบำรุงขวัญกำลังพลของหน่วยปฏิบัติงานสนามในพื้นที่กองกำลังเทพสตรี เพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่กำลังพลทุกระดับที่ปฏิบัติงานในสนาม ณ จังหวัดระนอง
 
การตรวจเยี่ยมและบำรุงขวัญหน่วยงานด้านความมั่นคงในครั้งนี้เป็นการตรวจเยี่ยมกองกำลังป้องกันชายแดน ซึ่งปฏิบัติภารกิจตามแผนป้องกันประเทศ โดยได้มอบสิ่งของบำรุงขวัญให้กับกำลังพลที่ปฏิบัติภารกิจป้องกันประเทศในพื้นที่กองกำลังเทพสตรี เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2564 ณ กองบัญชาการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 25 ค่ายรัตนรังสรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดระนอง ทั้งนี้ รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้นำความระลึกถึงและความห่วงใยของ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด มายังกำลังพลทุกนาย รวมทั้งได้อ่านสารอวยพรปีใหม่ของ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด โดยได้ชื่นชมและขอบคุณเพื่อนทหารและตำรวจตระเวนชายแดนทุกนาย
ที่ได้ทุ่มเทปฏิบัติงานอย่างเข้มแข็ง อดทน เสียสละ พร้อมทั้งขอให้กำลังพลยึดมั่นในคุณธรรม 12 ประการ และดำรงตนอยู่ในความไม่ประมาท
นอกจากนี้ รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด ในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานด้านความมั่นคงในการควบคุม กำกับดูแลการคัดกรองการผ่านเข้า-ออกตามแนวชายแดน ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 ณ ท่าเทียบเรือสะพานปลาและการสกัดกั้นการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายโดยไม่ผ่านการตรวจสอบและปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด ณ จุดตรวจเกาะสะระนีย์ อำเภอเมือง จังหวัดระนอง ทั้งนี้ การกำกับดูแลและควบคุมการบังคับใช้มาตรการต่าง ๆ สามารถปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพอันจะส่งผลให้การแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ดีขึ้นโดยลำดับ รวมทั้งการแก้ไขปัญหาสำคัญด้านอื่น ๆ ของชาติ อันจะนำมาซึ่งความมั่นคงและความสงบสุขของพี่น้องประชาชนตลอดไป