บก.ทท.ได้รับการรับ
รองผ่านเกณฑ์คุณภาพการ บริหารจัดการภาครัฐ ระดับพื้นฐาน จาก ก.พ.ร.

แบบสอบถาม
สถานภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศฯ
ประกอบการจัดทำร่างแผนแม่บทฯ
ทท. พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๑

 
 
   
 
 
     
   
   
     
- กิจกรรมกองบัญชาการกองทัพไทย
- รายงานผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรม
  ผลผลิต กิจกรรมย่อยและผลผลิตย่อยของ บก.ทท.   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕
- รายงานผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรม
  ผลผลิต กิจกรรมย่อยและผลผลิตย่อยของ บก.ทท.   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔
- เผยแพร่ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความ
  สะอาดพื้นที่ส่วนกลาง อาคารหมายเลข ๓ ชั้น ๑-๘
  กรมกิจการชายแดนทหาร บก.ทท.
- เผยแพร่ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
  การสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์  สายสื่อสาร
  กรมกิจการชายแดนทหาร บก.ทท.
- ขอเลื่อนการสอบราคาจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์
  สายสื่อสาร กรมกิจการชายแดนทหาร บก.ทท.

- เผยแพร่ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
  การสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์  สายพลาธิการ
  กรมกิจการชายแดนทหาร บก.ทท.

- เผยแพร่ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้
  ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันการสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์
  สายพลาธิการ กรมกิจการชายแดนทหาร บก.ทท.

- เผยแพร่ประกาศ กรมกิจการชายแดนทหาร บก.ทท
  เรื่องสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สายพลาธิการ

- เผยแพร่ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
  กรมกิจการชายแดนทหาร บก.ทท.

- เผยแพร่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก
  ให้เป็นผู้เสนอราคา กรมกิจการชายแดนทหาร
  บก.ทท.
- รวมประกาศจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยขึ้นตรง
  กองบัญชาการกองทัพไทย
- เผยแพร่การเปิดเผยราคากลางจ้างเหมาบริการ
  ทำความ สะอาดพื้นที่ส่วนกลาง อาคารหมายเลข
  ๓ ชั้น ๑-๘
- แบบสอบถามสถานภาพด้านเทคโนโลยี
  สารสนเทศฯประกอบการจัดทำร่างแผนแม่บทฯ
  ทท. พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๑
- แบบสอบถามความต้องการ และความพึงพอใจใน   ด้านข้อมูลข่าวสาร กองบัญชาการกองทัพไทย
- ระดับคะแนน ความพึงพอใจในด้านข้อมูลข่าวสาร   กองบัญชาการกองทัพไทย
- กองทัพไทย กับประชาคมอาเซียน
- ความรู้ที่เกี่ยวข้องทางทหาร
- RTARF KM Corner
- ความรู้ทั่วไป
บทความวิเคราะห์สถานการณ์และความมั่นคง   ของประเทศ
- คุณลักษณะเฉพาะร่วมสิ่งอุปกรณ์กองทัพไทย
- การรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
- การฝึก Pacific Endeavor 2013 ใน โครงการสนธิ   ระบบสื่อสาร สารสนเทศนานาชาติ
- การประชาสัมพันธ์ "มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ"
งานสารบรรณและสิทธิประโยชน์กำลังพล
- ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
- ดาวน์โหลดคู่มือ
 
- PMOC มาตรการของรัฐ ในการให้ความช่วยเหลือ
  ผู้ประสบอุทกภัย
- ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์บุคคล
- RTARF MAIL (ระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์)
- ระบบลงทะเบียน RTARF MAIL, RTARF Wifi
- ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกองบัญชาการกองทัพไทย
- ห้องสมุดทหาร
- ระบบการให้บริการข้อมูลแผนที่ (กรมแผนที่ทหาร)
- ค้นหา กฎระเบียบเกี่ยวกับทหาร
- เข้าเว็บไซต์ กองบัญชาการกองทัพไทยในระบบ
  อินทราเน็ต (http://www.rtarf2.mi.th)
- แจ้งเรื่องร้องเรียน
- กระดานข่าว
- ระเบียบกรมการสื่อสารทหาร ว่าด้วยการใช้ห้องสมุดฯ   พ.ศ.๒๕๕๓
- แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต   กองบัญชาการกองทัพไทย ประจำปีงบประมาณ   พ.ศ.๒๕๕๔
- แบบเสนอโครงการที่จะปรับปรุงในแผนแม่บท ICT   กห.วงรอบ พ.ย.๕๕
- แบบรายงานผลการดำเนินการแผนงาน/โครงการ   ตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- แจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบของราชการ
- แผนที่กองบัญชาการกองทัพไทย
- แผนผังเว็บไซต์
เบอร์กลาง: 0-2572-1000
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ครั้ง
สรุปจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
 
ดู link เพิ่มเติม
สอบถามหมายเลขโทรศัพท์ กองบัญชาการกองทัพไทย 0-2572-1000
พัฒนาโดย
: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทหาร  โทร.ทศท. 0-2575-6631 โทร.ทหาร 57-13774 e-mail :