ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน
เพื่อบรรจุเข้ารับราชการใน กองบัญชาการกองทัพไทย ประจำปีงบประมาณ 2554
นายทหารสัญญาบัตร
0101 กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์  
0202 กลุ่มงานนายทหารแปล
0303 กลุ่มงานคอมพิวเตอร์  
0404 กลุ่มงานบัญชีและการเงิน  
0505 กลุ่มงานโยธา  
0606 กลุ่มงานไฟฟ้า  
0707 กลุ่มงานอาจารย์คณิตศาสตร์
0808 กลุ่มงานอาจารย์วิทยาศาสตร์
นายทหารประทวน
0909 กลุ่มงานงบประมาณการเงิน  
1010 กลุ่มงานสารบรรณ (1)
1011 กลุ่มงานสารบรรณ (2)
1112

กลุ่มงานคอมพิวเตอร์

 
1213 กลุ่มงานพลขับรถยนต์
1314 กลุ่มงานพลขับรถเกลี่ย
1415 กลุ่มงานพลขับรถตักบรรทุก
1516 กลุ่มงานช่างเขียน  
1617 กลุ่มงานพยาบาล