พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้นายทหารรับราชการ เม.ย. ๕๖