10 กรกฎาคม 2561
พลเอก ยศนันท์ หร่ายเจริญ รอง ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และคณะ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน ของกรม กิจการพลเรือนทหาร พร้อมทั้ง รับฟังบรรยาย สรุปภารกิจการจัด ปัญหาข้อขัดข้อง และมอบ นโยบายการปฏิบัติงาน
9 กรกฎาคม 2561
พลเอก ชัยชนะ นาคเกิด รอง เสนาธิการทหาร รับเยี่ยมคำนับ นาย Dan Carmel ผู้ช่วยทูตทหาร อิสราเอล ประจำกรุงเทพฯ ใน โอกาสอำลาตำแหน่ง และแนะนำ นาย Alon Yehoshua ผู้ดำรง ตำแหน่งสืบแทน ณ ห้องรับรอง 62 กองบัญชาการกองทัพไทย
   
6 กรกฎาคม 2561
พลเอก วิชัย แชจอหอ รองเสนา ธิการทหาร เป็นประธานการประชุม คณะอนุกรรมการ จัดงานเลี้ยง รับรองเทิดเกียรติ ผู้บังคับบัญชา ชั้นสูง สังกัดกองบัญชาการ กองทัพไทย ครั้งที่ 1 ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2561
8 มิถุนายน 2561
พลเอก วิชัย แชจอหอ รอง เสนาธิการทหาร เป็นประธานในพิธี เปิดกิจกรรมปลูกป่าและซ่อมแซม ฝายชะลอน้ำโครงการมวลชน กองทัพไทยร่วมใจช่วยเหลือป้อง กันบรรเทาสาธารณภัยและภัยพิบัต ณ โรงเรียนเตรียมทหาร จังหวัด นครนายก