เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

 ระบบเชือมโยง ข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็น กองบัญชาการกองทัพไทย   ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ

banner libary  banner rtarf news

 

คณะกรรมาธิการบริหาราชการแผ่นดิน เปิดรับข้อคิดเห็นต่อ ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเทียบตำแหน่งของข้าราชการทหารกับข้าราชการพลเรือน เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (คลิก เพื่อตอบแบบสอบถามhot kapook8
ประกาศ คณะกรรมการบริหารกองทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย เรื่อง การรับสมัครเพื่อสอบแข่งขันรับทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย พ.ศ. 2561 (ดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thethaibar.or.th สมารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๑๔ ธ.ค.๖๑ โทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๘๘๗ ๖๘๐๑ - ๗ ต่อ ๑๐๑, ๒๑๗) 

สหกรณ์ออมทรัพย์กองบัญชาการกองทัพไทย จำกัด ขอเชิญชวนสมาชิกสหกรณ์เข้าร่วมโครงการ "สะสมทวีทรัพย์" โดยสมาชิกสหกรณ์ที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการ ต้องเปิดบัญชีเงินฝากกับสหกรณ์ และฝากเงินเป็นรายเดือนเท่ากันทุกเดือนขั้นต่ำ 300 บาท แต่ไม่เกิน 1,000 บาท ต่อเดือนได้รับอัตราดอกเบี้ยเป็นกรณีพิเศษ ดังนี้
- ฝาก 1 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.30 บาทต่อปี
- ฝาก 2 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.40 บาทต่อปี
- ฝาก 3 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.50 บาทต่อปี
สมาชิกสามารถยื่นขอสมัครเข้าร่วมโครงการได้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป - 30 กันยายน 2561 รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อสอบถาม โทร. 02-575-4496, 086-378-5797-98

สหกรณ์ออมทรัพย์กองบัญชาการกองทัพไทย จำกัดขอเชิญชวนสมาชิกสหกรณ์เข้าร่วมโครงการ "สร้างอาชีพเสริมเพิ่มพูนรายได้" โดยสหกรณ์ให้การสนับสนุนเงินผู้เข้าร่วมโครงการรายละไม่เกิน 30,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.50 บาท ต่อปี ผ่อนชำระรายเดือนไม่เกิน 24 งวด ปลอดการชำระหนี้ 2 เดือนแรก สมาชิกสามารถยื่นขอสมัครเข้าร่วมโครงการได้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป - 30 กันยายน 2561 รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อสอบถาม โทร. 02-575-4496, 086-378-5797-98
รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตรนายทหารรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
 การเปิดเผยราคากลางการจ้างบริการขนส่ง สป.เอฟ.เอ็ม.เอส ให้แก่ ทท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
กำลังพล บก.กองทัพไทย สามารถ download คู่มือการเข้าสู่บทเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ของสถาบันภาษากองทัพไทย ได้แล้วทาง G-Chat ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : สถาบันภาษากองทัพไทย 02 2412716, 02 2410038 
กรมส่งกำลังบำรุงทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมดำเนินการขนส่งอุปกรณ์ เอฟ.เอ็ม.เอส. ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 
การศึกษาอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้สายวิทยาการเทคโนโลยีสารสนเทศผ่านทางระบบเครือข่าย (e-Learning)
  1. งานบริการ
งานสารบรรณและสิทธิประโยชน์กำลังพล ระบบการให้บริการข้อมูลแผนที่ กรมแผนที่ทหาร
ห้องสมุดทหาร ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกองบัญชาการกองทัพไทย
การประชาสัมพันธ์ มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ  

 

สมาคมแม่บ้าน กองบัญชาการกองทัพไทย มูลนิธิศิษย์เก่า โรงเรียนเตรียมทหาร Ginfo
อนุสรณ์สถานแห่งชาติ พิพิธภัณฑ์ทหาร
bannerelearning