เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

 ระบบเชือมโยง ข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็น กองบัญชาการกองทัพไทย
   ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ

banner libary  banner rtarf news

 

สหกรณ์ออมทรัพย์กองบัญชาการกองทัพไทย จำกัดขอเชิญชวนสมาชิกสหกรณ์เข้าร่วมโครงการ "สร้างอาชีพเสริมเพิ่มพูนรายได้" โดยสหกรณ์ให้การสนับสนุนเงินผู้เข้าร่วมโครงการรายละไม่เกิน 30,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.50 บาท ต่อปี ผ่อนชำระรายเดือนไม่เกิน 24 งวด ปลอดการชำระหนี้ 2 เดือนแรก สมาชิกสามารถยื่นขอสมัครเข้าร่วมโครงการได้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป - 30 กันยายน 2561 รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อสอบถาม โทร. 02-575-4496, 086-378-5797-98 hot kapook8
กองบัญชาการกองทัพไทย โดยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ร่วมกับ กรมการจัดหางาน ขอเชิญร่วมงานวันนัดพบแรงงานทหารและประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ในวันอังคารที่ ๒๗ มี.ค.๖๑ เวลา ๐๙๓๐ - ๑๓๐๐ ณ หอประชุมมหาศรานนท์ นทพ.และลาดอเนกประสงค์ สทพ.นทพ. ถ.นาวงประชาพัฒนา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรงเทพฯ มีงานให้ท่านเลือกมากกว่า ๑,๕๐๐ ตำแหน่งจากบริษัท และองค์กรชั้นนำระดับประเทศ 
รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตรนายทหารรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ hot kapook8
re 280261
 การเปิดเผยราคากลางการจ้างบริการขนส่ง สป.เอฟ.เอ็ม.เอส ให้แก่ ทท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
กำลังพล บก.กองทัพไทย สามารถ download คู่มือการเข้าสู่บทเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ของสถาบันภาษากองทัพไทย ได้แล้วทาง G-Chat ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : สถาบันภาษากองทัพไทย 02 2412716, 02 2410038 
กรมส่งกำลังบำรุงทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมดำเนินการขนส่งอุปกรณ์ เอฟ.เอ็ม.เอส. ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 
การศึกษาอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้สายวิทยาการเทคโนโลยีสารสนเทศผ่านทางระบบเครือข่าย (e-Learning)
  1. งานบริการ
งานสารบรรณและสิทธิประโยชน์กำลังพล ระบบการให้บริการข้อมูลแผนที่ กรมแผนที่ทหาร
ห้องสมุดทหาร ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกองบัญชาการกองทัพไทย
การประชาสัมพันธ์ มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ  

 

สมาคมแม่บ้าน กองบัญชาการกองทัพไทย มูลนิธิศิษย์เก่า โรงเรียนเตรียมทหาร Ginfo
อนุสรณ์สถานแห่งชาติ พิพิธภัณฑ์ทหาร
bannerelearning