เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

24 กุมภาพันธ์ 2564 กองทัพไทย มีความห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัย จึงได้นำกำลังพลพร้อมยุทโธปกรณ์ออกให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ ได้แก่

กองบัญชาการกองทัพไทย โดย
- ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 16 สำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จัดกำลังพลจิตอาสาออกแจกจ่ายน้ำ เพื่อใช้ในการอุปโภคให้แก่ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ตำบลบ้านโตก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

- ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 16 สำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา สร้างระบบน้ำเพื่อการเกษตร และเตาเผาถ่านน้ำส้มควันไม้ ในโครงการงบเกษตรผสมผสาน ณ อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์

- ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จัดรถบรรทุกน้ำทำการแจกจ่ายน้ำอุปโภคบริโภค เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง และขาดแคลนน้ำกินน้ำใช้สำหรับประชาชนผู้ประสบภัย ในพื้นที่รับผิดชอบ ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

- ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เยี่ยมผู้ประสบเหตุอัคคีภัย และให้การช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัย ณ บ้านผู้ประสบภัย บ้านโก่ย หมู่ 2 ตำบลหนองนาคำ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

- ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 21 สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ร่วมพิธีมอบถุงยังชีพพระราชทานฯ แก่ นางบุญเพ็ง ใสศรัทธา ซึ่งประสบเหตุอัคคีภัยไหม้บ้านเสียหายทั้งหลัง เมื่อวันที่ 23 ก.พ.64 พร้อมกันนี้กำลังพลหน่วยฯ ได้ร่วมบริจาคทุนทรัพย์เพื่อเป็นการช่วยเหลือแก่ผู้ประสบเหตุ ณ บ้านเลขที่ 217 หมู่ 6 ตำบลวังสามหมอ อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี

 ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย สถานีวิทยากระจายเสียง 914 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จัดกำลังพลร่วมกิจกรรมจิตอา ดำเนินการสร้างฝายชะลอน้ำ เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาภัยแล้ง ทำการชะลอน้ำเพิ่มน้ำต้นทุนในพื้นที่ เพื่อนำไปใช้ในด้านอุปโภค บริโภคการเกษตร และเป็นการสร้างความสามัคคีในชุมชน ณ บ้านหนองแหย่ง หมู่ที่ 7 ตำบลศรีค้ำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

- ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 52 สำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา มอบทุนการศึกษา อุปกรณ์กีฬา รถเข็นวีลแชร์ และเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ในโครงการ “ปันความสุขแด่น้องๆพื้นที่ชายแดน" เพื่อส่งเสริมการศึกษา และพัฒนาความคิดให้กับเด็ก ปลูกฝังให้เด็กมีความสำนึกรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม ณ โรงเรียนเพียงหลวง 2 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี เพื่อส่งเสริมการศึกษา และพัฒนาความคิดให้กับเด็ก ปลูกฝังให้เด็กมีความสำนึกรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

กองทัพบก โดย
- ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 12 จัดกำลังพลจิตอาสา ดำเนินการแจกจ่ายน้ำสำหรับอุปโภค - บริโภค ให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนขาดแคลนน้ำจากภัยแล้ง ณ วัดหนองจอก ตำบลบ้านพระ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี

- ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 12 นำกำลังพลจิตอาสา ร่วมพิธีเปิดโครงการ “วันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า ” และ “การชิงเก็บ ลดเชื้อเพลิง แก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5” ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำคลองไม้ปล้อง ตำบลเนินหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

- ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 210 ร่วมกิจกรรมโครงการวันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า เพื่อรณรงค์ให้ประชาชน และเกษตรกร งดการจุดไฟเผาป่า เพื่อลดควันไฟที่เกิดจากการเผาป่า สร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงอันตราย และผลกระทบของควันที่เปิดจากไฟป่าให้แก่ประชาชน และเพื่อป้องกัน อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ จากการจุดไฟเผาป่า พร้อมกันนี้ได้ร่วมกิจกรรมชิงเก็บเชื้อเพลิง ทำแนวกันไฟณ สถานีควบคุมไฟป่าพื้นที่โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ ตำบลกุรุคุ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

- ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 37 จัดกิจกรรมพัฒนาและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ในการทำความสะอาด ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ และกำจัดขยะมูลฝอย ณ โรงเรียนวัดเม็งรายมหาราช ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

- ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก จัดชุดฉีดล้างสิ่งปนเปื้อนขจัดการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 เพื่อความปลอดภัยในขีวิตของนักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัย และเป็นมาตรการในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เกื้อกูลต่อการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด - 19 ณ พื้นที่ โรงเรียนสตรีวิทยา 2 ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทร์ทราบรมราชชนนี เขตลาดพร้าว จังหวัดกรุงเทพมหานคร

- ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองพันทหารช่างที่ 51 กรมการทหารช่าง ได้จัดกำลังพลและรถบรรทุกน้ำ นำน้ำอุปโภค-บริโภค เข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ในพื้นที่บ้านนาขุนเเสน ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผี้ง จังหวัดราชบุรี

- ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษ กองพลทหารช่าง ได้จัดกำลังพล และรถบรรทุกน้ำ นำน้ำอุปโภค-บริโภค เข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ในพื้นที่บ้านหนองยายกะตา หมู่ที่ 8ตำบลหินกอง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

- ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองพันทหารสื่อสารที่ 1 จัดกำลังพล ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอัคคีภัย จำนวน 6 หลัง ณ ซอยตากสิน 34 โดยเก็บขยะ เศษไม้ สังกะสีและเครื่องเรือนที่เสียหายจากเหตุเพลิงไหม้ อำนวยความสะดวกการจราจร ขนสิ่งของบริจาค

- ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองพันรบพิเศษที่ 2 กรมรบพิเศษที่ 2 (ขุนอาสา 526) เข้าพบปะเยี่ยมเยือนประชาชน นำข้าวสาร น้ำดื่ม ผ้าห่มกันหนาวและเครื่องบริโภคมอบให้กับผู้ป่วยติดเตียง เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ร่วมถึงประชาสัมพันธ์มาตราการป้องกันโรคระบาดโควิด-19 ให้ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการช่วยกันป้องกัน ณ พื้นที่ ตำบลสี่คลอง อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

กองทัพเรือ โดย
- ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย สำนักจิตวิทยา กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ณ วัดนาคกลางวรวิหาร โดยดำเนินการพัฒนาทำความสะอาด กำจัดวัชพืชและขยะ ปรับแต่งภูมิทัศน์ การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ลดและคัดแยกขยะ ไม่ทิ้งขยะลงคลอง เป็นการรักษาความสะอาดพื้นที่บริเวณวัดเพื่อทัศนียภาพสวยงาม สะอาด เรียบร้อย น่าชม น่ามอง ปราศจากขยะมลพิษ ณ วัดนาคกลางวรวิหาร แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ

กองทัพอากาศ โดย
- ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน 3 จัดกิจกรรมหน่วยมิตรประชาช่วยเหลือประชาชน โดยกิจกรรมประกอบด้วย การให้บริการด้านการแพทย์ การบริการตัดผมชาย การแสดงเครื่องบินเล็ก การฝึกบินกับเครื่องฝึกบินจำลอง รวมถึงการมอบอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา การติดตั้งสายสัญญาณอินเทอร์เน็ต การปรับปรุงห้องน้ำ และเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ให้กับโรงเรียนบ้านโนน ณ โรงเรียนบ้านโนน ตำบลท่าเกวียน อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

- ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน 46 จัดกิจกรรมโครงการ Big Cleaning Day เพื่อทำความสะอาด และเก็บขยะมูลฝอยบริเวณริมทางสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ตำบลวังพิกุล และเพื่อเป็นการดำเนินงานตามแผนการขับเคลื่อนวาระ “พิษณุโลกเมืองสะอาด” การพัฒนาจังหวัดพิษณุโลกให้สะอาดสวยงาม ด้วยการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนภายใต้จุดเน้นการพัฒนาจังหวัดพิษณุโลก ณ ถนนสายเลี่ยงเมือง ทางหลวงหมายเลข 126

- ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน 56 มอบถุงยังชีพและตู้ยาสามัญประจำบ้าน ให้คนชราและด้อยโอกาส เพื่อเป็นกำลังใจ โดยหน่วยได้จัด เจ้าหน้าที่ช่างและกำลังพล เข้าปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักอาศัยให้จนแล้วเสร็จ เพื่อส่งเสริมความเป็นอยู่ และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ในพื้นที่ หมู่ที่ 7 บ้านดอนแค ตำบลรำแดง อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา