เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

26 กุมภาพันธ์ 2564 กองทัพไทย มีความห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัย จึงได้นำกำลังพลพร้อมยุทโธปกรณ์ออกให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ ได้แก่

กองบัญชาการกองทัพไทย โดย
- ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย หน่วยช่างพัฒนา สำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ดำเนินการงานจัดหาน้ำกินน้ำใช้(น้ำใต้ดิน) ขุดเจาะบ่อน้ำตื้น จำนวน 1 บ่อ ขนาด 1.00 เมตร ความลึกเฉลี่ย 10.50 เมตร ที่ บ้านมะม่วง หมู่ 3 ตำบลนนทรีย์ อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด

- ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 46 สำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จัดกำลังพลชุดปฎิบัติงานช่าง (งานน้ำ) ขุดลอกลำน้ำเดิมขนาดกว้าง 7 ม. ยาว 5 กม. ลึก 0.4 ม. ให้ได้ขนาดกว้าง 12 ม. ยาว 5 กม. ลึก 3.5 ม. ในพื้นที่ หมู่ 4 บ้านห้วยแหยง (ชายคลอง) ตำบลท่าประจะ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

- ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย สถานีวิทยากระจายเสียง 921 สำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จัดกิจกรรมเนื่องในวันมาฆะบูชา ประจำปี 2564 โดยการพัฒนาทำความสะอาด บริเวณวัดธาตุพลแพง ณ วัดธาตุพลแพง ตำบลนาแซง อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์

- ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองการเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานทหารพัฒนา หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ดำเนินการจัดทำแนวกันไฟ บริเวณ เส้นทางเข้าหมู่บ้านแก่งประลอม แปลง 905 พื้นที่ทุ่งหญ้าที่ 5 เพื่อเป็นการป้องกันการลุกลามชองไฟป่า ณ พื้นที ตำบลท่าเสา และ ตำบลไทรโยค อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

กองทัพบก โดย
- ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 36 จัดกำลังพลนำน้ำอุปโภค – บริโภค ไปสนับสนุนให้กับโรงเรียนโสตศึกษา ตำบล ชอนไพร อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

- ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ทำฝายชะลอน้ำ เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้เพื่อการเกษตรของชุมชน และใช้เป็นระบบประปา ของชุมชนเพื่อใช้ในการอุปโภค - บริโภค ณ ลำห้วยโป่งกูด บ้านโป่งกูด หมู่ 4 ตำบลนาแห้ว อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย

- ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 33 กำลังพลจิตอาสาพระราชทานของหน่วย ดำเนินการซ่อมแซมฝายมีชีวิต ที่เครือข่ายจิตอาสาประชาสังคม ตามตัวแบบ ทปค. ร่วมกันปฏิบัติใน "โครงการสายธารร่วมใจ สร้างฝายมีชีวิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562" เพื่อแก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรธรรมชาติแหล่งต้นน้ำน่าน และแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้กับชุมชน ณ ฝายมีชีวิตลำน้ำงอบ บ้านงอบเหนือ ตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

- ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองร้อยทหารพรานที่ 1305 กรมทหารพรานที่ 13 เข้าระงับเหตุ เพลิงไหม้ โดยต้นเพลิงเกิดที่ห้องเช่าหมายเลข ฉ 020 ของนายสุรศักดิ์ หงษ์ทอง อายุ 59 ปี อยู่บ้านเลขที่ 155 ม.8 ต.คลองหาด อ.คลองหาด จ.สระแก้ว ซึ่งเป็นร้านขายเสื้อผ้า แต่เนื่องด้วยเกิดสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 จึงขนย้ายเสื้อผ้าไปเก็บไว้ที่บ้าน ห้องที่เพลิงไหม้จึงไม่มีของเป็นห้องว่าง และสามารถควบคุมและดับเพลิงได้เมื่อเวลา 1335 น. สาเหตุสันนิฐานว่าเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร ภายในห้องซึ่งได้รับความเสียหายเล็กน้อย ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

- ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย ทักษิณสัมพันธ์ จัดกำลังพลร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดมัสยิดในโครงการ “ชุมชนสะอาด ศาสนสถานสร้างสุข” เพื่อพัฒนาสถานที่มห้มีความสะอาด ปลอดภัย ณ มัสยิดบ้านป่าพ้อ ตำบลลำใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา