พิมพ์
หมวด: การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยฯ
ฮิต: 63

กองบัญชาการกองทัพไทย ดำเนินการขุดสระโครงการพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ ตามแนวพระราชดำริ (พชร.) ของสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ ณ บริเวณพื้นที่บ้านแม่กอน ตำบลทุ่งข้าวพวง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่