เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

13 เมษายน 2564 กองทัพไทย มีความห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัย จึงได้นำกำลังพลพร้อมยุทโธปกรณ์ออกให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ ได้แก่

กองบัญชาการกองทัพไทย โดย
- สำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จัดกำลังพลพร้อมยุทโธปกรณ์ ตั้งจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2564 ตามแนวคิด "สงกรานต์สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลโควิด" เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชน บริการจุดพักรถ บริการน้ำดื่ม กาแฟ ผ้าเย็น ชาร์ตแบตมือถือ สอบถามเส้นทาง แจกหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ จุดตรวจวัดอุณหภูมิ พร้อมทั้งให้ความรู้ในการป้องกันร่วมทั้งเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด 2019 (COVID-19) ณ สำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา อำเภอพนมสารคาม จัวหวัดฉะเชิงเทรา

- ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 32 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว พร้อมด้วยรถบรรทุกน้ำ ขนาด 6,000 ลิตร แจกจ่ายน้ำเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ณ บ้านดอน ตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

- หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 35 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จัดกำลังพล ร่วมกับ สภ.เวียงเชียงรุ้ง และฝ่ายปกครองอำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ตั้งจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2564 ตามแนวคิด "สงกรานต์สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลโควิด" เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชน บริการจุดพักรถ บริการน้ำดื่ม กาแฟ ผ้าเย็น ชาร์ตแบตมือถือ สอบถามเส้นทาง แจกหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ จุดตรวจวัดอุณหภูมิ พร้อมทั้งให้ความรู้ในการป้องกันร่วมทั้งเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด 2019 (COVID-19) ณ บริเวณด้านหน้า สถานีตำรวจภูธรเวียงเชียงรุ้ง (ทางหลวงหมายเลข 1173) ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

- สำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จัดกำลังพลประจำจุดบริการประชาชน ร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่อำเภอป่าบอน เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เดินทางในห้วงเทศกาลสงกรานต์ระหว่างวันที่ 10 - 16 เม.ย.64 โดยให้บริการ การแนะนำเส้นทาง การบริการน้ำดื่ม กาแฟ ขนมขบเคี้ยว การรักษาพยาบาลเบื้องต้น พร้อมรณรงค์ป้องกัน COVID – 19 ณ สามแยกห้วยทราย ตำบลป่าบอน อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง

- หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 51 สำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว พร้อมยานพาหนะ ร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่เข้าช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยจากพายุฤดูร้อน โดยการขนย้ายซากปรักหักพัง และซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัย จำนวน 32 หลังคาเรือน เพื่อให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างปกติโดยเร็วที่สุด ณ บ้านหนองแคนน้อย ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

กองทัพบก โดย
- ชุดทักษิณสัมพันธ์ที่ 101 เข้าช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ตรวจรักษาสุขภาพเบื้องต้น เนื่องจากเป็นผู้ป่วยติดเตียงไม่สามารถประกอบกิจวัตรประจำวันเองได้ พร้อมทั้งแนะนำวิธีการป้องกันเชื้อไวรัสโควิค-19 และนำสิ่งของบรรเทาทุกข์มามอบให้ เพื่อเป๋นขวัญกำลังให้ดำเนินชีวิต่อไป ณ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี

กองทัพเรือ โดย
- ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง กองทัพเรือ จัดกำลังพลจากกรมสารวัตรทหารเรือในการสนับสนุนการเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบ สกัดกั้น แรงงานภาคเรือประมงที่อนุญาตให้ออกทำการประมง แล้วกลับเข้าเทียบพื้นที่ท่าเทียบเรือ 16 ท่าเรือในจังหวัดสมุทรสาคร