เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

7 มกราคม 2564 พลเอก เฉลิมพล  ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และตรวจการเพิ่มมาตรการสกัดกั้นการลักลอบหลบหนีเข้าเมือง ณ ด่านตรวจคนเข้าเมืองชายแดน อำเภอสุไหงโก – ลก จังหวัดนราธิวาส

โดยผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้ให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานด้านความมั่นคงตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พร้อมทั้งเน้นย้ำให้ปฏิบัติตามประกาศหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง เรื่อง ห้ามการชุมนุม การทำกิจกรรม การมั่วสุม ที่ก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งจะช่วยป้องกันการระบาดของโรคมิให้ขยายไปในวงกว้างต่อไป