เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

2 กรกฎาคม 2561 พลเอก ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ให้การต้อนรับ คณะกรรมการอำนวยการและประสานงานความร่วมมือด้านความมั่นคง กระทรวงกลาโหมออสเตรเลีย ณ ห้องรับรอง 62 กองบัญชาการกองทัพไทย เนื่องในโอกาสเดินทางมาร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการและประสานงานความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่าง กระทรวงกลาโหมไทย - กระทรวงกลาโหมออสเตรเลีย ประจำปี 2561 (JATDCC 2018) 


          การเยี่ยมคำนับครั้งนี้ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้ชื่นชม กองทัพออสเตรเลีย ที่ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมความร่วมมือในด้านต่าง ๆ กับกองทัพไทยเป็นอย่างดีและต่อเนื่อง ปัจจุบันมีความร่วมมือระหว่างกันในหลายเรื่อง โดยเฉพาะการฝึกพิราบ - จาบิรู ซึ่งถือเป็นการฝึกด้านสันติภาพที่มีขนาดใหญ่ และยาวนานที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สำหรับการประชุม JATDCC 2018 จัดขึ้นระหว่าง2 ถึง 4 กรกฎาคม 2561 โดยมีประเด็นที่สำคัญประกอบด้วย การทบทวนบันทึกข้อตกลงเรื่อง Defence Cooperation Arrangement (DCA) เพื่อให้ทันสมัยต่อสถานการณ์ปัจจุบันมากยิ่งขึ้น การจัดทำกรอบแนวทางการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร การกำหนดแนวทางการขออนุญาตเข้า – ออกของกำลังพล และยุทโธปกรณ์เพื่อเข้าร่วมการฝึก การหารือของคณะทำงานด้านการฝึกผสม (Combine Exercise Working Group: CEWG) การหารือของคณะทำงานด้านการส่งกำลังบำรุงร่วม (Joint Logistics Working Group : JLWG) และการหารือของคณะทำงานด้านการศึกษาและพัฒนาขีดความสามารถ (Training, Education, and Capability Development Working Group : TECDWG)

          ในโอกาสนี้ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้กล่าวขอบคุณ คณะกรรมการอำนวยการและประสานงานความร่วมมือด้านความมั่นคง กระทรวงกลาโหมออสเตรเลีย ที่ให้เกียรติมาเยี่ยมคำนับ โดยหวังว่าผลจากการประชุมฯ ในครั้งนี้ จะช่วยพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพไทยและกองทัพออสเตรเลียให้ครอบคลุมทุกมิติต่อไป