เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

26 มิถุนายน 2561 ผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นประธาน ในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารศูนย์การ เรียนรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิต กองบัญชาการกองทัพไทย และพิธี เจิมแผ่นป้าย โครงการก่อสร้างเขื่อน และสถานที่สันทนาการ บริเวณพื้นที่ กรมการสื่อสารทหาร และ อาคารสวัสดิการ (ทุ่งสีกัน 4)