เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

24 กรกฎาคม 2561 พลเอก ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ให้กับกำลังพลทหาร ตำรวจ และครอบครัว โดยมี ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการทหารอากาศ และผู้แทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เข้าร่วมในพิธีฯ ณ อาคาร 15 กองบัญชาการกองทัพไทย ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

     กองบัญชาการกองทัพไทย ได้จัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทานจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ให้กับกำลังพลทหาร ตำรวจ และครอบครัว ตามแนวทางที่ได้รับมอบหมายจากศูนย์อำนวยการใหญ่ โครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ (ศอญ.) ที่ได้ให้กองบัญชาการกองทัพไทยเป็นหน่วยรับสมัครจิตอาสาทั่วไป ในส่วนของกำลังพลทหาร และตำรวจในภาพรวม ซึ่งมีหน่วยเข้าร่วมพิธี ดังนี้
     1. สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
     2. กองบัญชาการกองทัพไทย
     3. กองทัพบก
     4. กองทัพเรือ
     5. กองทัพอากาศ 
     6. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 
     โดยกำหนดการมอบสิ่งของพระราชทาน จำแนกเป็น กำลังพลของกองบัญชาการกองทัพไทย ให้มารับใน 24 กรกฎาคม 2561 กำลังพลของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ ให้มารับใน 25 กรกฎาคม 2561 และกำลังพลของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้มารับใน 26 กรกฎาคม 2561 โดยจะมีการขยายเวลาให้กำลังพลของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กองบัญชาการกองทัพไทยเหล่าทัพ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และครอบครัวทั่วประเทศ ลงทะเบียนเพิ่มเติมผ่านหน่วยงานต้นสังกัด และให้มารับสิ่งของพระราชทานได้ ในระหว่าง 1 – 31 สิงหาคม 2561 ซึ่งจะกำหนดให้กำลังพลรับสิ่งของพระราชทานระหว่าง 1 – 15 สิงหาคม 2561 และครอบครัวของกำลังพลรับสิ่งของพระราชทานระหว่าง 16 – 31 สิงหาคม 2561