เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

3 สิงหาคม 2561 พลเอก ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ Student ID Smart Card Smart AFAPS 4.0 ณ สโมสรกองบัญชาการกองทัพไทย

     โครงการฯ ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและพัฒนาระบบการบริการจัดการทางการเงิน โดยมีโรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็นต้นแบบ ในการพัฒนาสู่ความเป็นสถาบันอัจฉริยะ และสังคมไร้เงินสด โดยนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ประโยชน์ในการอำนวยความสะดวกต่อการดำเนินชีวิตประจำวันและช่วยเหลือการบริหารจัดการศึกษา โดยจัดทำบัตรนักเรียนเตรียมทหาร กรุงไทย IPAC ซึ่งบัตรดังกล่าวเป็นบัตรประจำตัวของนักเรียนเตรียมทหาร ที่มีระบบบันทึกเวลาเข้ารับการศึกษาแบบอัจฉริยะ ใช้เป็นบัตรแสดงตนประเภท RFID ด้วยการบันทึกภาพใบหน้าของผู้ใช้บัตร พร้อมระบุวัน เวลา ID NUMBER แบบ Realtime และสามารถใช้จ่ายผ่านบัตรแทนเงินสด ซึ่งจะพัฒนาโรงเรียนเตรียมทหารสู่สังคมไร้เงินสด (AFAPS Cashless Society) ตอบสนองต่อนโยบาย National E-Payment ของภาครัฐ เพื่อมุ่งเน้นการลดใช้เงินสด และสอดคล้องกับระบบราชการไทยในบริบทนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาล การดำเนินการโครงการฯ ครั้งนี้ จะทำให้โรงเรียนเตรียมทหาร มีระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้กระบวนการจัดการเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและเป็นต้นแบบให้กับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานอื่น ๆ ของกองบัญชาการกองทัพไทย ต่อไป