เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

28 สิงหาคม 2561  พลเอก ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และ พลเอก Tan Sri Dato’ Seri Panglima Haji Zulkifli Bin Haji Zainal Abidin ผู้บัญชาการทหารสูงสุดมาเลเซีย เป็นประธานร่วมในการประชุมคณะกรรมการระดับสูง ไทย - มาเลเซีย (High Level Committee : HLC) ครั้งที่ 35 ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพมหานคร


การประชุมฯ ครั้งนี้ ที่ประชุมได้แสดงความยินดีต่อความก้าวหน้าของการดำเนินความร่วมมือของคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค (Regional Border Committee : RBC) และคณะกรรมการฝึกร่วม/ผสม (Joint Combine and Exercise Committee : JCEC) ในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพ และความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของทั้งสองประเทศ ด้วยการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ลาดตระเวนร่วม พัฒนาการบริหารจัดการชายแดน ริเริ่มโครงการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมบริเวณชายแดนไทย - มาเลเซีย รวมทั้งจัดการฝึกร่วม/ผสม มาเลเซีย - ไทย ครั้งที่ 3 โดยเน้นความร่วมมือในการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ ตามงานมอบที่กำหนดไว้ ในบันทึกการประชุม ครั้งที่ 34 ส่งผลให้พื้นที่ชายแดนของสองประเทศมีความมั่นคง และได้รับการพัฒนาร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น


ทั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบให้ดำรงการขยายปฏิบัติการร่วมเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงตามแนวชายแดน เร่งสรุปการจัดทำระเบียบปฏิบัติประจำและหลักนิยมเกี่ยวกับความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติระหว่างกัน เพิ่มการแลกเปลี่ยนข่าวสารด้านอาชญากรรมข้ามชาติตามแนวชายแดน และเสนอแผนงานการขยายการบริหารจัดการชายแดนร่วม รวมทั้ง ให้มีการวางแผนจัดการฝึกร่วม/ผสม ครั้งที่ 4 โดยเน้นการใช้กำลังทางทหารในการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ และแสวงหาความเป็นไปได้ในการเชิญกลุ่มประเทศอาเซียนและมิตรประเทศเข้าร่วมการฝึกในฐานะผู้สังเกตการณ์หรือผู้เข้าร่วมการฝึก