เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

21 กันยายน 2561 พลเอก ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ให้การต้อนรับ พลโท Zheng He ผู้บัญชาการมหาวิทยาลัยป้องกันประเทศ สาธารณรัฐประชาชนจีน และคณะ ซึ่งเข้าเยี่ยมคำนับเพื่อหารือข้อราชการ ณ ห้องรับรอง 62 กองบัญชาการกองทัพไทย

     การเยี่ยมคำนับครั้งนี้ พลโท Zheng He ได้ยืนยันถึงความสัมพันธ์และมิตรภาพที่ดีระหว่างกองทัพไทย กับกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีน ซึ่งมีความร่วมมือทางทหารกันอย่างใกล้ชิดแน่นแฟ้นในทุกระดับ และขยายความร่วมมือกันอย่างต่อเนื่องทั้งในทุกๆ ด้าน ได้แก่ ด้านการศึกษา วิชาการ การฝึก การแลกเปลี่ยนข่าวกรอง การรักษาสันติภาพ การส่งกำลังบำรุง อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ การต่อต้านการก่อการร้าย ทั้งนี้ พลโท Zheng He จะเข้าร่วมแลกเปลี่ยนกิจกรรมทางวิชาการระหว่างสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กับมหาวิทยาลัยป้องกันประเทศ สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 21 ถึง 24 กันยายน 2561 ณ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

     ในโอกาสนี้ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้กล่าวขอบคุณ พลโท Zheng He ที่ได้ให้เกียรติมาเยี่ยมคำนับ พร้อมทั้งยืนยันว่าความร่วมมือระหว่างสองกองทัพจะเป็นรากฐานที่สำคัญในการยกระดับความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นต่อไป