เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

1 ตุลาคม 2561 พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานในพิธีแสดงความยินดีกับนายทหารสัญญาบัตรที่ได้รับพระราชทานยศทหารชั้นนายพล สังกัดกองบัญชาการกองทัพไทย ในวาระตุลาคม 2561 และรายงานตัวเข้ารับราชการของนายทหารสัญญาบัตร ชั้นยศนายพลที่ได้รับการโปรดเกล้าฯ ให้ปรับย้ายมารับราชการในกองบัญชาการกองทัพไทย จำนวนทั้งสิ้น 130 นาย ณ กองบัญชาการกองทัพไทย

สำหรับตำแหน่งที่สำคัญของนายทหารสัญญาบัตรชั้นนายพลที่ได้รับการโปรดเกล้าฯ ให้รับราชการ ในกองบัญชาการกองทัพไทย ได้แก่

- พลเอก บัณฑิตย์ บุณยะปาน รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด
- พลเอก วีรชัย อินทุโศภน รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด
- พลเรือเอก นวพล ดำรงพงศ์ รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด
- พลอากาศเอก วันชัย นุชเกษม รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด
- พลเอก ชัยชนะ นาคเกิด เสนาธิการทหาร
- พลเอก ปริญญา ขุนนาศรี รองเสนาธิการทหาร
- พลเอก ชูชาติ บัวขาว รองเสนาธิการทหาร
- พลเรือเอก พัชระ พุ่มพิเชฏฐ์ รองเสนาธิการทหาร
- พลอากาศเอก ไพศาล น้ำทับทิม รองเสนาธิการทหาร

ในโอกาสนี้นายทหารที่ได้รับพระราชทานยศทหารชั้นนายพลทุกนาย ได้ถวายคำสัตย์ปฏิญาณเพื่อ
ประพฤติปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดีด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท มุ่งมั่นแน่วแน่แก้ไขปัญหาของชาติและพร้อมที่จะปกป้องช่วยเหลือประชาชน สร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่แผ่นดิน รวมทั้งจะดำเนินชีวิตโดยยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนแห่งศาสนาตามแนวทางในพระราโชวาทตลอดไป