เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

18 ตุลาคม 2561 พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการหน่วยพระราชทานจิตอาสาพัฒนาคูคลองและปรับปรุงภูมิทัศน์ พื้นที่ อาคารบ้านพักสวัสดิการทุ่งสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร โดยมีกำลังพลกองบัญชาการกองทัพไทย และประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมพิธี


     การจัดพิธีฯ ครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ซึ่งจัดขึ้นระหว่าง 12 ถึง 23 ตุลาคม 2561 เนื่องด้วยในเดือนตุลาคมนี้ มีวันสำคัญที่เป็นสัญลักษณ์แสดงความผูกพันอย่างลึกซึ้งระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับปวงชนชาวไทย จำนวน 2 วัน ได้แก่ 13 ตุลาคม ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และ 23 ตุลาคม วันปิยมหาราช ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ล้วนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่เป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้


     ทั้งนี้ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่ามีความสมัครสมานสามัคคี ร่วมมือร่วมใจ ประกอบกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของชุมชนเป็นส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ให้เกิดความรักความผูกพันใน 4 สถาบันหลักของชาติ คือ สถาบันชาติ สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ และประชาชน เป็นการสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนและส่วนราชการตลอดจนเอกชนให้ตระหนักและให้ความสำคัญในการรักษาความสะอาดของบ้านเรือนของชุมชนที่อยู่ริมน้ำตามวิถีชิวิตดั้งเดิม ได้ฟื้นฟูลำคลองให้มีความใสสะอาดสวยงาม เพื่อรักษาระบบนิเวศและคุณภาพของลำน้ำ เป็นการพลิกฟื้นสภาพวิถีชุมชนที่อยู่คู่กับลำน้ำมาตั้งแต่ในอดีตให้กลับมาอยู่ในสภาพสะอาดสวยงาม ไม่เป็นแหล่งเพาะพาหะของเชื้อโรค