เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

7 พฤศจิกายน 2561 พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกองบัญชาการกองทัพไทย ประจำปี 2561 ณ วัดสร้อยทอง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ และกำลังพลของกองบัญชาการกองทัพไทย ร่วมพิธีฯ


พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกองบัญชาการกองทัพไทย ได้กระทำสืบเนื่องมาเป็นประจำทุกปี สำหรับปี 2561 นี้ กองบัญชาการกองทัพไทย ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน เพื่อนำไปทอดถวายพระสงฆ์ที่จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดสร้อยทอง และเป็นพิธีที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นโอกาสอันดีที่ข้าราชการกองบัญชาการกองทัพไทยทุกคนจะได้มีส่วนร่วมในการสร้างมหากุศล รวมทั้งสืบสานวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามเพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้มีความมั่นคงยั่งยืนสืบไป


วัดสร้อยทอง เป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญ เดิมชื่อวัดซ่อนทอง สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.2394 โดยลูกหลานของ เจ้าพระยาศรีพิพัฒน์ราชโกษา (แพ บุนนาค) ปัจจุบันเป็นวัดที่มีสำนักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีขนาดใหญ่ มีการเรียนการสอนถึงระดับเปรียญธรรม 9 ประโยค โดยมี พระธรรมปริยัติโสภณ เป็นเจ้าอาวาส