เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

9 พฤศจิกายน 2561 พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการปฏิบัติงานให้แก่กองทัพอากาศ โดยมี พลอากาศเอก ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน ผู้บัญชาการทหารอากาศ ให้การต้อนรับ

การตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ เป็นการตรวจเยี่ยมอย่างเป็นทางการครั้งแรก หลังเข้าดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารสูงสุด โดยกองทัพอากาศ ได้จัดให้มีพิธีต้อนรับประกอบด้วย การรับการเคารพจากแถวกองทหารเกียรติยศ การวางพานพุ่มถวายสักการะพระอนุสาวรีย์ จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถกรมหลวงพิษณุโลกประชานารถ จากนั้นได้รับฟังการบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานที่สำคัญของกองทัพอากาศ และในโอกาสนี้ ผู้บัญชาการทหารสูงสุดได้กล่าวชื่นชมถึงศักยภาพ ประสิทธิภาพ และความพร้อมของกองทัพอากาศ ภายใต้การนำของผู้บัญชาการทหารอากาศ ในการที่จะสานต่องานเดิมและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับกองทัพอากาศในทุกๆ ด้าน

กองทัพอากาศถือเป็นหน่วยงานที่เป็นกำลังหลักของกองทัพไทยในการป้องกันประเทศ และผลประโยชน์แห่งชาติ มีภารกิจการจัดเตรียมกำลังเพื่อปฏิบัติการทางอากาศ ยุทธศาสตร์ การปฏิบัติการทางอากาศยุทธวิธี และการป้องกันภัยทางอากาศอย่างมีประสิทธิภาพ การสนับสนุนภารกิจเคลื่อนย้ายทางอากาศ การลาดตระเวนและเฝ้าตรวจทางอากาศ การจัดเตรียมกำลังพลและอากาศยานให้พร้อมช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ ตลอดจนการสนับสนุนรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาที่สำคัญของชาติในทุกมิติ ภายใต้การนำของผู้บัญชาการทหารอากาศ กับวิสัยทัศน์ “มุ่งมั่น-มั่นคง-มั่นใจ"การสานต่องานเดิมอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะระบบ Network Centric Operations ซึ่งเป็นเหล่าทัพแรกที่ริเริ่มนำแนวคิดนี้มาใช้ และพัฒนาเพื่อมุ่งไปสู่การเป็น Network Centric Airforce เป็น One of the Best Airforce in ASEAN โดยมีนโยบายที่สำคัญในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาสำคัญของชาติ ในการแก้ไขปัญหาการบินพลเรือนจน ICAO ได้ปลดธงแดงประเทศไทยแล้วและปัจจุบันก็ยังคงให้การสนับสนุนการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

ผู้บัญชาการทหารสูงสุดยังได้กล่าวถึงบทบาทของกองทัพอากาศกับศักยภาพในมิติด้านไซเบอร์และด้านอวกาศในอนาคต โดยกองทัพไทยพร้อมให้การสนับสนุนเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพไทยในภาพรวม รวมทั้งได้เชื่อมต่อระบบบัญชาการและควบคุมทางอากาศ หรือ ACCS (Air Command and Control System) มายังระบบแผนที่สถานการณ์ร่วม หรือ COP ณ ศูนย์บัญชาการทางทหาร ศูนย์ปฏิบัติการเหล่าทัพ และหน่วยในระบบป้องกันภัยทางอากาศ ในลักษณะ Near Realtime โดยในปัจจุบันกองบัญชาการกองทัพไทยตั้งคณะทำงานการเชื่อมโยงระบบควบคุมบังคับบัญชากองทัพไทย เพื่อเสนอแนะแนวทางและยกระดับในการบูรณาการเพื่อให้เกิดการเชื่อมต่อระบบฯ โดยมีผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของกองทัพอากาศ ร่วมเป็นคณะทำงานด้วย

ทั้งนี้ขอให้กำลังพลทุกนายของกองทัพอากาศ เชื่อมั่นในตัวผู้บัญชาการทหารอากาศ เพื่อเดินหน้าไปสู่อนาคตร่วมกัน ซึ่งท่านเป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่น และอุทิศตนเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพอากาศให้มีความมั่นคงแข็งแกร่ง พร้อมปฏิบัติภารกิจทั้งในด้านความมั่นคงของประเทศ ความมั่นคงด้านไซเบอร์ และมิติทางอวกาศ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันให้เกิดขึ้นแก่กองทัพต่อไป