เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

26 พฤศจิกายน 2561 พลเอก พรพิพัฒน์  เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และคณะ เดินทางตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งมอบนโยบายการปลูกฝังอุดมการณ์ทหาร และบทบาทของกองทัพ ในการสนับสนุนการดำเนินการขอรัฐบาล ให้แก่กำลังพลและนักเรียน โรงเรียนช่างฝีมือทหาร โดยมี พลตรี ภาณุพงศ์  สุวัณณุสส์ ผู้บัญชาการโรงเรียนช่างฝืมือทหาร ให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนช่างฝีมือทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร