เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

3 ธันวาคม 2561 พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เดินทางตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายให้แก่โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ โดยมี พลตรี กนกพงษ์ จันทร์นวล ผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร ให้การต้อนรับ

โอกาสนี้ ผู้บัญชาการทหารสูงสุดได้กล่าวให้โอวาสแก่ผู้บริหาร,คณาจารย์และกำลังพลว่า โรงเรียนเตรียมทหาร ถือเป็นสถาบันที่สร้างและหล่อหลอมนักเรียนเตรียมทหาร ซึ่งจะเติบโตเป็นกำลังผลผลิตของกองทัพ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ต่อไปในอนาคต ขอให้บุคลากรทุกคนภาคภูมิใจในภาระหน้าที่อันยิ่งใหญ่นี้และมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ พร้อมเน้นย้ำให้ทุกคนมีจิตวิญญาณความเป็นทหาร และมีทัศนคติที่ดีในการยึดถือผลประโยชน์และความมั่นคงของชาติ ไม่ประพฤติในสิ่งที่ไม่เหมาะสม ปฏิบัติตามค่านิยมหลักของกองบัญชาการกองทัพไทย รวมทั้งจะต้องประพฤติ ปฏิบัติตนตามวินัยทหาร ตามกฏ ระเบียบ ข้อบังคับที่กำหนด

สิ่งสำคัญคือ กำลังพลทุกนายต้องมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับการ ดำเนินงานของ คสช. และรัฐบาล ซึ่งเข้ามาแก้ไขปัญหาของชาติในสถานการณ์พิเศษ โดยมีเจตนารมณ์เพื่อรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสำคัญ รวมทั้งสนับสนุนการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในปี 2562 ตามสิทธิและหน้าที่ของการเป็นพลเมืองไทยที่ดี รวมทั้งร่วมกันขับเคลื่อนแนวทางการพัฒนาและปลูกฝังนักเรียนเตรียมทหารให้มีความพร้อมในด้านความรู้ ,สมรรถภาพร่างกาย ,คุณธรรม และจริยธรรม รวมทั้งทบทวนปรับปรุงการปลูกฝังความเป็นทหารที่ดี และพัฒนาขีดความสามารถของนักเรียนเตรียมทหารทุกนายให้พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสมัยใหม่ ตามนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาลต่อไป