เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

14 ธันวาคม 2561 พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานการประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมี ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการทหารอากาศ และผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 241 กองบัญชาการกองทัพบก

   การประชุมครั้งนี้ได้ประชุมหารือแลกเปลี่ยนข้อมูลและเตรียมการปฏิบัติงานในอนาคต ในเรื่องดังต่อไปนี้

  • การสนับสนุนกำลังกองร้อยทหารช่างก่อสร้าง (ทางระดับ) เข้าร่วมภารกิจรักษาสันติภาพของสหประชาชาติในสาธารณรัฐเซาท์ซูดาน (UNMISS: United Nations Mission in South Sudan) ของ กองบัญชาการกองทัพไทย โดยมีแผนจัดพิธีส่งกำลังพลใน 20 ธันวาคม 2561 ณ กองบัญชาการกองทัพไทย และเคลื่อนย้ายทางอากาศจากท่าอากาศยานดอนเมือง ไปยังท่าอากาศยานจูบา สาธารณรัฐเซาท์ซูดานต่อไป ซึ่งการส่งกำลังฯ ดังกล่าว เป็นการส่งเสริมบทบาทที่สำคัญของประเทศไทยในเวทีประชาคมโลกในการรักษาสันติภาพ
  • การประชุมผู้บัญชาการทหารบกกลุ่มประเทศอาเซียน ครั้งที่ 19 ณ รัฐมะละกา สหพันธรัฐมาเลเซีย ของ กองทัพบก โดยการประชุมฯ ในครั้งนี้ เป็นการหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงร่วมกันในกลุ่มประเทศอาเซียน และความร่วมมือกันในทุกมิติ โดยเฉพาะการปราบปรามยาเสพติด การแก้ไขปัญหาตามแนวชายแดน และการป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ นั้นแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ทางทหารที่แน่นแฟ้นและมั่นคง ซึ่งจะเอื้อประโยชน์ในการร่วมมือทางด้านต่าง ๆ ในทุกมิติต่อไป
  • การนำเรือหลวงท่าจีน เรือฟริเกตสมรรถนะสูง ศักยภาพใหม่ มาทดแทนเรือที่ปลดระวาง ของ กองทัพเรือ ซึ่งจะทำให้กองทัพไทยมีกำลังรบทางเรือที่เข้มแข็งมากขึ้น ทำให้มั่นใจได้ว่ากองทัพเรือมีความพร้อมในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลถึงแม้สภาพอากาศจะเลวร้าย ทั้งยังมีความพร้อมในการร่วมมือกับนานาประเทศในการเผชิญปัญหาภัยคุกคามต่อความมั่นคงทางทะเล อีกทั้งมีความสามารถในการปฏิบัติการสนับสนุนสันติภาพในกรอบของสหประชาชาติ และมีความพร้อมที่จะพิทักษ์รักษาและปกป้องสิทธิทั้งปวงเหนือน่านน้ำ
  •  การแข่งขันปฏิบัติการทางอากาศยุทธวิธี ประจำปี 2562 ของ กองทัพอากาศ เป็นการแข่งขันที่ กำหนดสถานการณ์และจัดให้มีการต่อต้านจากอาวุธต่อสู้อากาศยานเป็นการเตรียมกำลังกองทัพอากาศให้มีความพร้อมต่อการปฏิบัติภารกิจทั้งปวงอยู่เสมอ รวมถึงมีการพัฒนากองทัพอากาศให้มีความทันสมัย และฝึกกำลังพลให้มีคุณภาพ ก้าวทันต่อเทคโนโลยีอยู่ตลอดเวลา ซึ่งเป็นการพัฒนาขีดความสามารถและความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจ ด้วยการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าที่สุดเพื่อประเทศชาติและประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถ ดั่งเจตนารมณ์ที่ว่า “มุ่งมั่น มั่นคง มั่นใจ” ปกป้องน่านฟ้า รักษาอธิปไตย ใส่ใจประชาชน
  • การแก้ไขปัญหายาเสพติด ของ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอย่างจริงจังและต่อเนื่องมาโดยตลอด ด้วยยุทธการกวาดล้างภัยจากยาเสพติดในทุกพื้นที่ และประสานการทำงานร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) อย่างใกล้ชิด เพื่อแก้ปัญหายาเสพติดให้หมดสิ้นไปจากผืนแผ่นดินไทย

         ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้กล่าวขอบคุณทุกเหล่าทัพและสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ได้ร่วมมือร่วมใจกัน และทุ่มเทในการจัดกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การจัดงานกาชาด ประจำปี 2561 เมื่อ 23 พฤศจิกายน ถึง 1 ธันวาคม 2561 ณ สวนลุมพินี การจัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน “BikeUnAiRak” เมื่อวันที่ 1 – 2 ธันวาคม 2561 และ พิธีเปิดงาน อุ่นไอรัก คลายความหนาวในกิจกรรมปั่นจักรยาน “BikeUnAiRak” เมื่อ 9 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา พร้อมทั้งเน้นย้ำให้เหล่าทัพ ให้การสนับสนุนกำลังพลและยุทโธปกรณ์ ในการเข้าร่วมการฝึกคอบร้าโกลด์ 2019 อย่างเต็มกำลังความสามารถเพื่อเป็นการแสดงให้เห็นถึงศักยภาพและขีดความสามารถของกองทัพไทย และให้เตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือประชาชน รวมทั้งให้คำแนะนำแก่ประชาชน เกี่ยวกับการปฏิบัติตนในห้วงฤดูหนาว อีกทั้งยังได้เน้นย้ำเหล่าทัพและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้การสนับสนุนการจัดงานอุ่นไอรักคลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ ระหว่าง 9 ธันวาคม ถึง 19 มกราคม 2562 ณ พระลานพระราชวังดุสิต พร้อมทั้งให้การสนับสนุนรัฐบาล และคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจ ทุ่มเท และเสียสละ เพื่อประเทศชาติและประชาชนตลอดไป