เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

25 มกราคม 2562 พลเอก พรพิพัฒน์  เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด นำคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ กองบัญชาการกองทัพไทย ร่วมงานวันสถาปนาโรงเรียนเตรียมทหาร ครบรอบปีที่ 61 และงานเกียรติยศจักรดาว ประจำปี 2562 โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี ณ โรงเรียนเตรียมทหาร จังหวัดนครนายก

การจัดงานดังกล่าว มีผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหาร เข้าร่วมพิธี โดยมีกิจกรรมสำคัญ ประกอบด้วย พิธีรับการเคารพจากกองทหารเกียรติยศ  พิธีวางพานพุ่มสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 พิธีวางพวงมาลาอนุสรณ์สถาน โรงเรียนเตรียมทหารของผู้แทนศิษย์เก่าทุกรุ่น พิธีแสดงมุทิตาจิต แด่อดีตผู้บังคับบัญชาและครูอาจารย์ โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ พิธีมอบรางวัลจักรดาวสดุดีแด่ศิษย์เก่าเตรียมทหารที่ได้เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และพิธีมอบรางวัลเกียรติยศจักรดาวแก่ศิษย์เก่าเตรียมทหารดีเด่นประจำปี 2562  การมอบรางวัล “เกียรติยศจักรดาว” เพื่อเป็นการเชิดชูยกย่องศิษย์เก่าเตรียมทหารที่มีความรู้ ความสามารถ และได้อุทิศกำลังกาย กำลังความคิด ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน สร้างเกียรติยศ ชื่อเสียงให้แก่สถาบัน สำหรับในปีนี้มีผู้ได้รับการคัดเลือก จำนวน 17 ท่าน ดังนี้

รายชื่อศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัลเกียรติยศจักรดาวโดยตำแหน่ง

 1. พลเอก ณัฐ อินทรเจริญ ปลัดกระทรวงกลาโหม
 2. พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด
 3. พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก
 4. พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ
 5. พลอากาศเอก ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน ผู้บัญชาการทหารอากาศ

รายชื่อศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัลเกียรติยศจักรดาวโดยการคัดสรร 

 1.  พลเอก อักษรา เกิดผล เตรียมทหารรุ่นที่ 14 สาขาบริหารการปกครองและเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ
 2. พลเรือตรี อาภากร อยู่คงแก้ว เตรียมทหารรุ่นที่ 24 สาขาบริหารการปกครองและเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ
 3. พลเอก สมศักดิ์ นิลบรรเจิดกุล เตรียมทหารรุ่นที่ 16 สาขาการทหาร
 4. พลโท สุพจน์ มาลานิยม เตรียมทหารรุ่นที่ 22 สาขาการทหาร
 5. พันเอก พสิษฐ์ ชาญเลขา เตรียมทหารรุ่นที่ 25 สาขาการทหาร
 6. ว่าที่ เรือตรี ชาญวิทย์ อนัคกุล เตรียมทหารรุ่นที่ 18 สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
 7. พลเอก ธงชัย สาระสุข เตรียมทหารรุ่นที่ 19 สาขาพัฒนาสังคม
 8. พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร เตรียมทหารรุ่นที่ 12 สาขาการเมืองและการบริหารรัฐกิจ
 9. นาวาอากาศเอก ศาสตราจารย์ ประสงค์ ปราณีตพลกรัง เตรียมทหารรุ่นที่ 23 สาขาอื่น ๆ (สาขาการศึกษา)

รายชื่อผู้แทนฯ รับรางวัลจักรดาวสดุดี  และ รายชื่อศิษย์เก่าเตรียมทหารที่ได้เสียสละชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ

 1. พลอากาศโท เกริกเกียรติ สุวรรณโณ เตรียมทหารรุ่นที่ 43 ผู้รับรางวัลแทน นาวาตรี เกริกยศ  สุวรรณโณ 
 1. พลตรี เขมราช ดวงแก้ว เตรียมทหารรุ่นที่ 51 ผู้รับรางวัลแทน คุณกนกวรรณ  ดวงแก้ว 
 1. พลตรี วโรฒม์ แปรงกระโทก เตรียมทหารรุ่นที่ 51 ผู้รับรางวัลแทน คุณดวงจันทร์  แปรงกระโทก