เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

18 กุมภาพันธ์ 2562 พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ให้การต้อนรับ กำลังพลกองทัพราชอาณาจักรกัมพูชา ซึ่งเข้าเยี่ยมคำนับ ณ ห้องรับรอง 62 กองบัญชาการกองทัพไทย

    การรับเยี่ยมคำนับของ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ในครั้งนี้ เพื่อแสดงออกซึ่งการให้เกียรติแก่กำลังพลกองทัพราชอาณาจักรกัมพูชาที่ได้เดินทางมาเยือนประเทศไทยเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมและสัมมนาโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดำริสำหรับประเทศเพื่อนบ้าน รุ่นที่ 3 ซึ่งจัดขึ้นระหว่าง 12 ถึง 19 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง (ศปร.) ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี โดยมีกำลังพลฯ เข้าร่วมการฝึกอบรมฯ จำนวน 14 นาย มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงการสร้างเครือข่ายโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริร่วมกันระหว่างกองทัพไทยและกองทัพมิตรประเทศในภูมิภาคอาเซียน อันเป็นการดำเนินงานต่อเนื่องตามแผนงานการช่วยเหลือราษฎรที่ประสบภัยพิบัติพายุไซโคลนนาร์กีส สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ตั้งแต่ปี 2552 เป็นต้นมา และนอกจากจะเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกองทัพไทยและกองทัพราชอาณาจักรกัมพูชาให้มีความแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นแล้ว ยังเป็นการรับทราบเจตนารมณ์ร่วมกันในการเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้าน ตลอดจนเป็นการสร้างความคุ้นเคยระหว่างเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานกับผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ ต่อไป