เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

18 มีนาคม 2562 พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานในการจัดงานวันสถาปนากองบัญชาการกองทัพไทย ประจำปี 2562 ณ กองบัญชาการกองทัพไทย กรุงเทพมหานคร

การจัดงานวันสถาปนากองบัญชาการกองทัพไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อรำลึกถึงการก่อตั้งกองบัญชาการทหารสูงสุดอย่างเป็นทางการ เมื่อ 16 มีนาคม 2503 ต่อมาเมื่อ 2 กุมภาพันธ์ 2551 ได้มีการเปลี่ยนแปลงการจัดส่วนราชการของกระทรวงกลาโหม จาก กองบัญชาการทหารสูงสุด เป็น กองบัญชาการกองทัพไทย และยังคงให้ยึดถือวันที่ 16 มีนาคม ของทุกปีเป็นวันสถาปนากองบัญชาการกองทัพไทย มีผู้บัญชาการทหารสูงสุด จากอดีตจนถึงปัจจุบัน รวมทั้งสิ้น 33 ท่าน กองบัญชาการกองทัพไทย เป็นส่วนราชการขึ้นตรงต่อ “กองทัพไทย” ซึ่งมีหน้าที่ควบคุม อำนวยการ สั่งการ และกำกับดูแลส่วนราชการ ในกองทัพไทย ได้แก่ กองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ โดยเป็นศูนย์กลางในการปฏิบัติการร่วมของทั้งสามเหล่าทัพ ซึ่งจำเป็นต้องสนธิ ขีดความสามารถอย่างประสานสอดคล้อง เพื่อชดเชยจุดอ่อนของกำลังอีกเหล่าทัพหนึ่ง เนื่องจากการปฏิบัติการ ทางทหารในปัจจุบันและอนาคต ยากที่เหล่าทัพใดจะสามารถชนะในสนามรบได้โดยลำพังเพราะความก้าวหน้า ของเทคโนโลยี ทำให้การรบเป็นไปด้วยความรวดเร็ว รุนแรง ครอบคลุมหลายมิติ และมีความซับซ้อนยิ่งขึ้น การจัดงานในวันนี้ได้รับเกียรติจากผู้บังคับบัญชาในอดีตของกองบัญชาการกองทัพไทยมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก โดยมีพิธีที่สำคัญประกอบด้วย พิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช พิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในอาคารกองบัญชาการกองทัพไทย พิธีสงฆ์ ณ บริเวณลานหน้าบุษบกประดิษฐาน พระพุทธนวราชบพิตร และพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลดีเด่นของส่วนราชการในกองบัญชาการ กองทัพไทย เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ วิริยะ อุตสาหะ ตลอดมา

ทั้งนี้กองบัญชาการกองทัพไทย ขอยืนยันความพร้อมในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดดำเนินการตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลและกระทรวงกลาโหม ในการดูแลความมั่นคงของรัฐ ปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ รักษาผลประโยชน์ของชาติ และการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ตลอดจนให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ของประชาชน อันจะก่อให้เกิดความสงบสุขของประเทศชาติสืบไป