เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

23 มิถุนายน 2562 พลเอก พรพิพัฒน์  เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานส่งมอบโครงการประจำปี 2562 ซึ่งรับผิดชอบโดย หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 54 สำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ทำให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน และสนองพระราโชบายในการขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เป็นไปตามพระราชปณิธาน ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีพระราชปณิธาน สืบสาน รักษา ต่อยอด อันเป็นมรดกสำคัญที่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานไว้ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง มั่นคง และยั่งยืน ตามพระปฐมบรมราชโองการ "เราจะสืบสานรักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป"

 

ทั้งนี้มีโครงการที่ส่งมอบทั้งสิ้น จำนวน 42 โครงการ ประกอบด้วย

  1. โครงการก่อสร้างเส้นทางคมนาคม จำนวน 2 เส้นทาง
  2. โครงการจัดหาน้ำกินน้ำใช้ จำนวน 18 โครงการ
  3. โครงการงานพัฒนาและช่วยเหลือประชาชน จำนวน 2 โครงการ
  4. โครงการงานเกษตรผสมผสาน จำนวน 15 ราย
  5. โครงการก่อสร้างเส้นทางคมนาคมสนับสนุนกองกำลังสุรนารี จำนวน 3 เส้นทาง
  6. โครงการสนับสนุนระบบสาธารณูปโภคโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จำนวน 2 โครงการ

พร้อมทั้งมอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียนบ้านโคกตะเคียน และโรงเรียนบ้านโคกตะเคียนวิทยา

โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์  ผู้บังคับการมณฑลทหารบกที่ 25 ผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารี ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 5 หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น และพี่น้องประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับ