เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

23 มิถุนายน 2562 พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธาน การปลูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์กองบัญชาการกองทัพไทย ณ แปลงนาข้าวหอมมะลิอินทรีย์ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 54 สำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา โดยกองบัญชาการกองทัพไทย ได้พัฒนาการปลูกข้าวแบบอินทรีย์ ถือเป็นการยกระดับคุณภาพและมูลค่าของผลผลิตให้สูงขึ้น รวมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้การปลูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์ให้แก่เกษตรกรที่มีความสนใจ และเป็นการพัฒนาศักยภาพพันธุ์ข้าว “ข้าวหอมมะลิอินทรีย์กองบัญชาการกองทัพไทย” ให้แพร่หลาย อันเป็นการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ โดยการน้อมนำศาสตร์พระราชามาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เป็นไปตามพระราชปณิธาน ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีพระปฐมบรมราชโองการ "เราจะสืบสานรักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป"