เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

23 มิถุนายน 2562 พลเอก พรพิพัฒน์  เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และคณะ ตรวจเยี่ยมและมอบแนวทางการปฏิบัติงานให้แก่กำลังพลผู้ปฏิบัติงาน ณ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 54 สำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งกำลังพลมีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานด้านความมั่นคง เพราะประเทศชาติต้องเติบโตด้วย 3 ปัจจัยหลัก ได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยผลงานทางด้านความมั่นคงก็คือการทำให้ประชาชนเกิดความรักชาติ มีความกินดี อยู่ดีมีสุข ดังนั้นจึงเป็นการส่งเสริมให้ชาติมีความมั่นคง ขอให้กำลังพลมีความภูมิใจในตนเองและรักษาความดีนี้ไว้ตลอดไป