เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

27 มิถุนายน 2562 พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ตรวจเยี่ยมการฝึกป้องกันภัยทางอากาศร่วม ในการฝึกร่วมกองทัพไทย ประจำปี 2562 ณ ศูนย์บัญชาการทางทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย และศูนย์ยุทธการทางอากาศ ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพอากาศ

การฝึกร่วมกองทัพไทย ประจำปี 2562 เป็นการฝึกเพื่อทดสอบแผนป้องกันประเทศตามภัยคุกคาม ภารกิจสำคัญ และนโยบายในห้วงเวลานั้น ๆ โดยนำปัญหาหรือข้อขัดข้องในการฝึกไปปรับปรุงแผนป้องกันประเทศ รวมทั้งแผนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานต่าง ๆ ระเบียบปฏิบัติประจำ รวมไปถึงการปรับปรุงแผนพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพไทย เพื่อให้ตอบสนองต่อสถานการณ์วิกฤติที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยบูรณาการความร่วมมือกับเหล่าทัพและหน่วยที่เกี่ยวข้อง ทั้งขั้นเตรียมการ และขั้นการฝึก ประกอบด้วย การฝึกปัญหาที่บังคับการ การฝึกปฏิบัติการร่วมทางบก การฝึกกองหนุนกองทัพไทย การฝึกปฏิบัติการร่วมทางทะเล และการฝึกป้องกันภัยทางอากาศร่วม เป็นต้น

สำหรับการฝึกป้องกันภัยทางอากาศร่วม เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกภาคสนาม ในการฝึกร่วมกองทัพไทย ประจำปี 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการทดสอบแผนป้องภัยทางอากาศร่วม ซึ่งมีกำลังพลจากหน่วยที่รับผิดชอบในด้านการป้องภัยทางอากาศของกองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ เข้าร่วมการฝึก ณ พื้นที่การฝึก ศูนย์ปฏิบัติการเหล่าทัพ และศูนย์บัญชาการทางทหาร

ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้เน้นย้ำผู้รับการฝึกทุกหน่วยให้รวบรวมประเมินผลการใช้งานตามข้อเท็จจริง โดยเฉพาะขอให้ความสำคัญกับระบบเชื่อมต่อข้อมูลของทุกส่วนที่อาจยังไม่สมบูรณ์ โดยกองทัพบกและกองทัพเรือจะต้องใช้เครื่องมือและบุคลากรที่มีประสิทธิภาพในการนำข้อมูลไปใช้ เพราะจะต้องวิเคราะห์เป้าหมายที่ได้รับจากกองทัพอากาศได้อย่างรวดเร็ว และขอให้กองทัพอากาศพิจารณาจัดการฝึกป้องกันภัยทางอากาศแบบรวมการอย่างจริงจัง สำหรับการฝึกครั้งนี้ ผมขอให้ทุกหน่วยพยายามค้นหาข้อบกพร่องและจุดอ่อนจากการฝึกเพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนากองทัพ อันจะนำไปสู่การปรับปรุงแผนฯ และพัฒนาระบบป้องกันภัยทางอากาศร่วมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต