เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

28 มิถุนายน 2562 พลเรือเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ตรวจเยี่ยมการฝึกป้องกันภัยทางอากาศร่วมและการฝึกปฏิบัติการร่วมทางทะเล ในการฝึกร่วมกองทัพไทย ประจำปี 2562 ณ กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ จังหวัดระยอง

การฝึกป้องกันภัยทางอากาศร่วมและการฝึกปฏิบัติการร่วมทางทะเล เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกภาคสนาม ในการฝึกร่วมกองทัพไทย ประจำปี 2562 เพื่อเป็นการทดสอบแผนการป้องภัยทางอากาศร่วม การปฏิบัติการร่วมทางทะเล ระบบบัญชาการและควบคุม และระบบการเชื่อมโยงข้อมูล ภายในแนวคิดการปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง (Network Centric Operations) ทั้งนี้ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้กล่าวว่า การฝึกฯ เป็นการเสริมสร้างความพร้อมของหน่วยในระบบป้องกันภัยทางอากาศของทั้งสามเหล่าทัพ ไม่ว่าจะเป็นระบบแจ้งเตือนภัย ระบบควบคุมและสั่งการ กำลังทางอากาศ หน่วยต่อสู้อากาศยานภาคพื้น และกำลังทางเรือ ซี่งจะต้องปฏิบัติการร่วมกันประสานสอดคล้อง อย่างรวดเร็ว เพื่อให้สามารถปกป้องอธิปไตยเหนือน่านฟ้าและผลประโยชน์ของชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด