เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 พลเอก พรพิพัฒน์  เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” โดยการนำกำลังพลและประชาชนจิตอาสา จำนวน 600 คน ร่วมพัฒนาพื้นที่คลองทองหลาง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมี ผู้บังคับบัญชา หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมพิธี ณ การเคหะจังหวัดนนทบุรี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ทั้งนี้ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" โดยทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่ามีความสมัครสมานสามัคคี ร่วมมือร่วมใจ ประกอบกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของชุมชนเป็นส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ก่อให้เกิดความรักความผูกพันใน 4 สถาบันหลักของชาติ คือ สถาบันชาติ สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ และประชาชน

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการร่วมทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณการเคหะ จังหวัดนนทบุรี ซึ่งอยู่ในพื้นที่ เทศบาลนครปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี มีพื้นที่จำนวน 36.04 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุม 4 ตำบล ได้แก่ ตำบลปากเกร็ด ตำบลบางพูด ตำบลบ้านใหม่ ตำบลบางตลาด และตำบลคลองเกลือ ซึ่งคลองทองหลางอยู่ในพื้นที่ของตำบลปากเกร็ด มีความกว้างประมาณ 6.00 เมตร ยาวประมาณ 1,100 เมตร ปัจจุบันคลองทองหลางรองรับการระบายน้ำในพื้นที่ของตำบลปากเกร็ด ครอบคลุมพื้นที่ของชุมชนการเคหะแห่งชาตินนทบุรี, ชุมชนปากเกร็ดรวมใจ 1-10 มีประชากรจำนวน 37,591 คน และมีครัวเรือนจำนวน 11,444 ครัวเรือน

  การดำเนินกิจกรรม  "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ในครั้งนี้ นับการสร้างจิตสำนึกให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ให้ได้ตระหนักและให้ความสำคัญในการรักษาความสะอาดของชุมชน และสังคม ตลอดจนการแสดงออกซึ่งความเสียสละ ช่วยเหลือ และแบ่งปัน  อันจะก่อให้เกิดจิตสำนึกในการทำความดีเพื่อสังคมและประเทศชาติ และยังเป็นการทำให้สถานที่ต่าง ๆ ในสังคมกลับคืนสู่สภาพที่มีความสะอาดและสวยงามต่อไป