เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

17 กันยายน 2562 พลเอก พรพิพัฒน์  เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานในพิธีอำลาและมอบนโยบายแก่คณะนายทหารที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ในต่างประเทศของผู้ช่วยทูตทหาร ผู้ช่วยทูตทหารเหล่าทัพ รองผู้ช่วยทูตทหาร และรองผู้ช่วยทูตทหารเหล่าทัพ ณ ห้องนเรศวร กองบัญชาการกองทัพไทย

ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้กล่าวแสดงความยินดีแก่คณะนายทหารฯ ที่ได้รับเกียรติในการไปปฏิบัติหน้าที่สำคัญของกองทัพไทย ณ ต่างประเทศ ในโอกาสนี้ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้มอบนโยบายแก่คณะนายทหารฯ ให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างสมเกียรติ สมศักดิ์ศรี ใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความคิดริเริ่มในการปฏิบัติงาน หมั่นแสวงหาความรู้อันประโยชน์ในการพัฒนากองทัพ และตระหนักถึงความเป็นหนึ่งเดียวกันในการปฏิบัติหน้าที่ ณ ต่างประเทศ ซึ่งถือเป็นผู้แทนของกองทัพไทยที่ได้รับเกียรติไปปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับคณะผู้แทนของรัฐบาลไทยในต่างประเทศ อันเป็นโอกาสแสดงถึงความมีเกียรติ มีศักดิ์ศรี และความทันสมัยของกองทัพไทย เพื่อให้เกิดความเชื่อถือและความมั่นใจในความเป็นมิตรของกองทัพไทย อันจะนำมาซึ่งความสัมพันธ์อันดีระหว่างกองทัพ และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่แน่นแฟ้นต่อไป