เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

25 กันยายน 2562 กองบัญชาการกองทัพไทยกำหนดจัดพิธีอำลาชีวิตราชการทหาร ประจำปี 2562 โดย พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธาน ในโอกาสนี้ได้มอบหนังสือประกาศเกียรติคุณ เพื่อเป็นเกียรติแก่ข้าราชการทหารสังกัดกองบัญชาการกองทัพไทย ที่เกษียณอายุราชการ และผู้ที่ขอลาออกจากราชการ ทั้งหมดจำนวน 413 นาย

  ผู้บังคับบัญชาที่เกษียณอายุราชการ ได้แก่

          พลเอก บัณฑิตย์ บุณยะปาน            รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด
         พลเอก วีรชัย อินทุโศภน                 รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด
         พลเรือเอก นวพล ดำรงพงศ์             รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด 
         พลอากาศเอก ไพศาล น้ำทับทิม      รองเสนาธิการทหาร

          ต่อจากนั้นได้จัดพิธีสวนสนามเทิดเกียรตินายทหารชั้นนายพล โดยมี พลเอก บัณฑิตย์ บุณยะปาน รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานในพิธีสวนสนามฯ ณ ลานอเนกประสงค์ กองบัญชาการกองทัพไทย และจัดงานเลี้ยงรับรองเนื่องในพิธีอำลาชีวิตราชการทหาร ณ ห้องนเรศวร กองบัญชาการกองทัพไทย

          การจัดพิธีอำลาชีวิตราชการทหารฯ เป็นการระลึกถึงคุณความดีของกำลังพลสังกัดกองบัญชาการกองทัพไทยทุกนายซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่มาจนถึงวาระเกษียณอายุราชการ ด้วยความอดทน วิริยะ อุสาหะ และเสียสละ อันเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้กองบัญชาการกองทัพไทยมีความทันสมัย และมีการพัฒนามาเป็นลำดับ สมควรเป็นตัวอย่างที่ดีและเป็นที่ยกย่องเชิดชูสืบไป